Čiastka č. 80/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 22.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
227/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 29.04.2006