Vyhláška č. 227/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Čiastka 80/2006
Platnosť od 22.04.2006 do31.01.2009
Účinnosť od 29.04.2006 do31.01.2009
Zrušený 8/2009 Z. z.

OBSAH

227

Vyhláška

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 12. apríla 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 5 ods. 1 písm. d) sa označenie „D 69c“ nahrádza označením „D 71c“.

2. V § 16 písmená a) až c) znejú:

a) skupiny A oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny A, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny A1,

b) podskupiny A1 oprávňuje viesť motorové vozidlá podskupiny A1, ako aj motorové vozidlá skupiny AM,

c) skupiny B oprávňuje viesť motorové vozidlá skupiny B, ako aj motorové vozidlá skupiny AM a podskupiny B1,“.

3. V § 20 ods. 1 sa za slová „30 dní“ vkladá čiarka a slová „a ak treba vykonať dožiadanie do zahraničia v súvislosti s udelením vodičského oprávnenia, do 60 dní“.

4. V § 20 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

5. V § 20 ods. 2 písm. f) sa dopĺňajú tretí bod a štvrtý bod, ktoré znejú:

3. čestné vyhlásenie podľa odseku 4,

4. osvedčenie vydané prevádzkovateľom autoškoly.1a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

1a) § 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

6. § 20 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Skúška z odbornej spôsobilosti sa vykoná, ak žiadateľ o udelenie vodičského oprávnenia čestným vyhlásením preukáže, že

a) nie je držiteľom iného vodičského preukazu s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny alebo podskupiny motorových vozidiel, na ktorú žiada udeliť vodičské oprávnenie a

b) že má v Slovenskej republike pobyt ustanovený v zákone a zdržiava sa na území Slovenskej republiky viac ako 185 dní v kalendárnom roku.“.

7. V § 26 ods. 6 sa slová „Skúška z vedenia motorových a prípojných vozidiel“ nahrádzajú slovami „Druhá časť skúšky z vedenia motorových vozidiel podľa odseku 3“.

8. V § 28 ods. 2 písmeno e) znie:

e) podskupiny B1 na trojkolesovom motorovom vozidle alebo štvorkolesovom motorovom vozidle podskupiny B1, ktorého konštrukčná rýchlosť je najmenej 60 km.h-1,“.

9. V § 28 ods. 2 písmená g) až k) znejú:

g) skupiny B+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 100 km.h-1, ktorá nepatrí do skupiny B a ktorá je zložená z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 000 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg a ktorého nákladný priestor tvorí uzatvorená karoséria široká a vysoká minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla,

h) podskupiny C1 na motorovom vozidle podskupiny C1 s celkovou hmotnosťou najmenej 4 000 kg, s dĺžkou najmenej 5 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením2a) a s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,

i) skupiny C1+E na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla podskupiny C1 a prípojného vozidla s dĺžkou jazdnej súpravy najmenej 8 m, s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča; uzatvorená karoséria môže byť o trochu užšia ako motorové vozidlo, ak výhľad z miesta vodiča dozadu je možný len s použitím vonkajších spätných zrkadiel motorového vozidla; okamžitá hmotnosť prípojného vozidla je najmenej 800 kg a celková hmotnosť najmenej 1 250 kg,

j) skupiny C na motorovom vozidle skupiny C, s celkovou hmotnosťou najmenej 12 000 kg, okamžitou hmotnosťou najmenej 10 000 kg, dĺžkou najmenej 8 m, širokou najmenej 2,4 m, konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením,2a) s nákladným priestorom tvoreným uzatvorenou karosériou širokou a vysokou minimálne ako kabína vodiča,

k) skupiny C+E na jazdnej súprave zloženej z motorového vozidla skupiny C a prípojného vozidla s celkovou hmotnosťou jazdnej súpravy najmenej 20 000 kg, okamžitou hmotnosťou najmenej 15 000 kg, dĺžkou najmenej 14 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1, vybavených brzdami s antiblokovacím zariadením, prevodovkou s minimálne ôsmimi prevodovými stupňami vpred a ustanoveným záznamovým zariadením,2a) nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria, ktorá je široká a vysoká minimálne ako kabína motorového vozidla; prípojné vozidlo je dlhé najmenej 7,5 m,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a) znie:

2a) Nariadenie Rady (EHS) č. 3821/85 z 20. decembra 1985 o záznamovom zariadení v cestnej doprave (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 1.) v znení nariadenia Rady (ES) č. 2135/98 z 24. septembra 1998, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 3821/85 o záznamovom zariadení v cestnej doprave a smernica 88/599/EHS, ktorá sa týka uplatňovania nariadení (EHS) č. 3820/85 a (EHS) 3821/85 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 4.).“.

10. V § 28 ods. 2 písmená m) až o) znejú:

m) skupiny D1+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1; zloženej z motorového vozidla podskupiny D1 a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg, s nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m,

n) skupiny D na motorovom vozidle skupiny D s dĺžkou najmenej 10 m, šírkou najmenej 2,4 m a konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1; vybavenom brzdami s antiblokovacím zariadením a ustanoveným záznamovým zariadením,2a)

o) skupiny D+E na jazdnej súprave s konštrukčnou rýchlosťou najmenej 80 km.h-1 a šírkou najmenej 2,4 m zloženej z motorového vozidla skupiny D a prípojného vozidla, ktorého celková hmotnosť je najmenej 1 250 kg a okamžitá hmotnosť je najmenej 800 kg, s nákladným priestorom, ktorý tvorí uzatvorená karoséria vysoká najmenej 2 m a široká najmenej 2 m,“.

11. V § 38 ods. 1 písm. g), § 51 ods. 5 a 7, § 55 ods. 1 a § 56 sa slová „osvedčenie o evidencii vozidla“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „osvedčenie o evidencii“ v príslušnom tvare.

12. § 46 sa vypúšťa.

13. V § 48 ods. 2, 3 a ods. 4 písm. d) a § 51 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „za pomlčkou“ nahrádzajú slovami „za štátnym znakom Slovenskej republiky“.

14. V § 50 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a štátny znak Slovenskej republiky podľa § 57 ods. 3, ktorý je umiestnený za prvou dvojicou písmen, za písmenom P, ak ide o osobitné evidenčné číslo, alebo za písmenom C, ak ide o zvláštne evidenčné číslo.“.

15. V § 50 odsek 6 znie:

(6) Iné umiestnenie tabuľky s evidenčným číslom je možné, len ak to povolil orgán oprávnený schváliť technickú spôsobilosť vozidla a okresný dopravný inšpektorát o tom urobil zápis do osvedčenia o evidencii.“.

16. V § 50 sa vypúšťa odsek 7.

Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú ako odseky 7 a 8.

17. V § 52 ods. 5 druhej vete sa slovo „pravom“ nahrádza slovom „ľavom“.

18. V § 53 ods. 1 prvej vete sa na konci vkladá čiarka a pripájajú tieto slová: „vývoj alebo výroba súčastí, výstroja a výbavy vozidiel“.

19. V § 55 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

20. Nadpis pod § 57 znie:

„Poznávacia značka Slovenskej republiky, rozlišovací znak Slovenskej republiky a štátny znak Slovenskej republiky

(k § 98 ods. 6 zákona)“.

21. § 57 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Štátny znak Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 je na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 52 cm x 11 cm vysoký 4,9 cm a široký 3,8 cm, na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 24 cm x 15 cm je vysoký 3,6 cm a široký 3 cm a na tabuľke s evidenčným číslom s rozmermi 14,5 cm x 11 cm je vysoký 2,4 cm a široký 2 cm.“.

22. Za § 59 sa vkladá nový § 59a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠59a

Prechodné ustanovenia účinné od 29. apríla 2006

(1) Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. apríla 2006 zostávajú v platnosti.

(2) Tabuľky s evidenčným číslom podľa predpisov účinných do 28. apríla 2006 sa vydávajú držiteľom vozidiel do vyčerpania ich skladových zásob.“.

23. Slová „výcvikové zariadenie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte vyhlášky nahrádzajú slovom „autoškola“ v príslušnom tvare.

24. V prílohe č.1 I. diele I. časti Zvislé dopravné značky podčasti 4. Informatívne značky sa označenie dopravnej značky Čerpacia stanica „D 22“ nahrádza označením „D 22a“ a za vyobrazenie dopravnej značky D 22a sa vkladajú vyobrazenia nových dopravných značiek D 22b a D 22c:

Obrázok 01

Obrázok 02

25. V prílohe č.1 I. diele I. časti Zvislé dopravné značky podčasti 4. Informatívne značky sa na konci pripájajú vyobrazenia nových dopravných značiek D 70a až D 71c:

Obrázok 03

26. V prílohe č.1 II. diele prvej časti Čl. 4 ods. 22 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o tunel dlhší ako 3 000 m, zostávajúca dĺžka tunela sa uvedie každých 1 000 m.“.

27. V prílohe č.1 v II. diele prvej časti sa Čl. 4 dopĺňa odsekmi 57 a 58, ktoré znejú:

(57) K značkám č. D 70a a D 70b:

Značky Núdzové východy sa používajú na označenie núdzových východov v tuneloch, rovnaké značky sa použijú pre všetky druhy núdzových východov.

(58) K značkám č. D 71a až D 71c:

Značky Únikové cesty sa použijú na označenie smeru k dvom najbližším núdzovým východom v tuneli, dva najbližšie núdzové východy musia byť označené na bočných stenách vo vzdialenosti najviac 25 m, vo výške 1 m až 1,5 m nad úrovňou únikovej cesty vyznačením vzdialenosti k východom.“.

28. V prílohe č. 2 sa na konci pripája nový bod 95, ktorý znie:

95. Vodič, ktorý je držiteľom OOS a spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti uvedené v článku 3 Smernice 2003/59/ES do...(napr. 95.01.01.2012).“.

29. Príloha č. 3 znie:

„Príloha č. 3 k vyhláške č. 225/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 91/439/EHS z 29. júla 1991 o vodičských preukazoch v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/zv. 1.) v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla 2004, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Českej republiky, Estónska, Cypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska upravujú smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/45/ES, 2002/83/ES, 2003/37/ES a 2003/59/ES a smernice Rady 77/388/EHS, 91/414/EHS, 96/26/ES, 2003/48/ES a 2003/49/ES v oblastiach voľného pohybu tovaru, slobody poskytovania služieb, poľnohospodárstva, dopravnej politiky a daní (Ú. v. EÚ L 168, 1. 5. 2004).

2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/54/ES z. 29. apríla 2004 o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v transeurópskej cestnej sieti (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 07/ zv. 8.).

3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/59/ES z 15. júla 2003 o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov určitých cestných vozidiel nákladnej a osobnej dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3820/85 a smernica Rady 81/439/EHS a zrušuje smernica Rady 76/914/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 7/zv. 7.).“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 29. apríla 2006.


Martin Pado v. r.