Čiastka č. 76/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 20.04.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
213/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov 01.05.2006
214/2006 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.05.2006
215/2006 Z. z. Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 01.05.2006
216/2006 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu o organizácii a riadení hasičských jednotiek ozbrojených síl Slovenskej republiky a o vykonávaní požiarneho dozoru vo vojenských objektoch