Zákon č. 213/2006 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 203/2011 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 76/2006
Platnosť od 20.04.2006
Účinnosť od 01.07.2011

213

ZÁKON

z 15. marca 2006,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 336/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak (§ 105a).“.

2. V § 8 písm. b) štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v § 55 ods. 2 písm. d) v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona21a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

21a) § 85 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3. V § 8 písm. c) sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa24)“ nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť24)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom poistení zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 409/2000 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 10 ods. 4 písm. c) sa slová „evidencia vedená depozitárom otvoreného podielového fondu“ nahrádzajú slovami „samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov otvoreného podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom otvoreného podielového fondu (ďalej len „samostatná evidencia")“.

5. V § 12 ods. 1 sa za slovo „ministerstvom“ vkladá čiarka a slová „podielové listy otvoreného podielového fondu vedené v samostatnej evidencii“.

6. V § 17 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ak v čase zmeny podoby zaknihovaného cenného papiera na listinný cenný papier nepôsobí voči majiteľovi cenného papiera záložné právo podľa § 53a ods. 4 a § 53b ods. 2, právo na vydanie listinného cenného papiera má majiteľ cenného papiera uvedený v zozname podľa odseku 1.“.

7. V § 28 ods. 3 písm. e) sa za slovo „dňom“ vkladajú slová „výplaty úrokových výnosov, splatenia menovitej hodnoty,“.

8. V § 28 ods. 4 sa konci pripája táto veta: „Ak príkaz neobsahuje všetky náležitosti, je neplatný a centrálny depozitár jeho registráciu nevykoná.“.

9. V § 29 ods. 1 sa slovo „53d“ nahrádza slovom „53e“.

10. V § 29 odsek 2 znie:

(2) Na prevody zaknihovaných podielových listov evidovaných v samostatnej evidencii, na pozastavenie práva nakladať s týmito podielovými listami, na zabezpečovanie záväzkov takými podielovými listami, na ochranu zábezpek poskytnutých pri obchodoch s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 22 až 28, § 45 až 53e s tým, že činnosti súvisiace s evidenciou týchto podielových listov vykonáva depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii. Ak depozitár otvoreného podielového fondu a správcovská spoločnosť organizuje aj systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s podielovými listami evidovanými v samostatnej evidencii, na neodvolateľnosť príkazov na registráciu prevodov takých podielových listov a na systém zúčtovania a vyrovnania obchodov s takými podielovými listami sa primerane vzťahujú ustanovenia § 99 ods. 16 a § 107a.“.

11. V § 32 ods. 2 sa za slovo „depozitára“ vkladajú slová „alebo v samostatnej evidencii“.

12. V § 45 ods. 2 sa za slovo „pri“ vkladá slovo „zaknihovaných“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo správcovská spoločnosť v samostatnej evidencii“.

13. V § 50 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.

14. V § 52 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo správcovskej spoločnosti, alebo depozitára, ak sú údaje o majiteľovi zaknihovaného podielového listu otvoreného podielového fondu vedené na účte majiteľa zaknihovaných podielových listov v samostatnej evidencii.“.

15. V § 77 ods. 6 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

16. V § 77 ods. 7 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

17. V § 99 ods. 3 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a správcovskou spoločnosťou alebo depozitárom v samostatnej evidencii [§ 10 ods. 4 písm. c)]“.

18. V § 99 ods. 3 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

j) zriaďuje a vedie držiteľské účty pre členov,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

19. V § 103 ods. 2 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

p) pravidlá zriadenia a zrušenia držiteľských účtov,“.

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno r).

20. § 104 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

(10) Centrálny depozitár je oprávnený spracúvať štatistické údaje aj z evidencií cenných papierov vedených členmi.“.

21. Za § 105 sa vkladá § 105a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠105a

Držiteľský účet

(1) Držiteľský účet je účet člena, na ktorom eviduje centrálny depozitár údaje o cenných papieroch, ktorých majiteľov eviduje člen. Držiteľský účet nie je účtom podľa § 105 alebo § 106. Údaje o majiteľovi cenného papiera sú vedené v evidencii zriadenej podľa právneho poriadku, na základe ktorého bola zriadená zahraničná právnická osoba, pre ktorú bol zriadený držiteľský účet. Tým nie sú dotknuté povinnosti majiteľov cenných papierov podľa § 113 ani ďalšie povinnosti vyplývajúce z tohto alebo osobitného zákona.

(2) Držiteľský účet obsahuje

a) číselné označenie tohto držiteľského účtu a dátum jeho zriadenia,

b) obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo člena, pre ktorého bol držiteľský účet zriadený,

c) údaje o jednotlivých cenných papieroch, a to najmä

1. druh cenného papiera, jeho bližšie určenie z hľadiska jeho zastupiteľnosti, ISIN a ďalšie náležitosti cenného papiera,

2. počet kusov cenného papiera príslušnej emisie a ich podiel z takejto emisie,

3. iné údaje o cennom papieri, údaj o registrácii pozastavenia práva nakladať podľa § 28 ods. 3 písm. e) a f),

d) dátum a čas príslušného účtového zápisu na tomto držiteľskom účte.

(3) Držiteľský účet môže centrálny depozitár zriadiť len pre člena, ktorý je zahraničným centrálnym depozitárom alebo zahraničnou právnickou osobou s obdobným predmetom činnosti.

(4) Centrálny depozitár zriadi držiteľský účet na základe písomnej žiadosti člena a v súlade s ustanoveniami prevádzkového poriadku.

(5) Po zriadení držiteľského účtu oznámi centrálny depozitár bez zbytočného odkladu členovi číselné označenie tohto účtu.

(6) Právne vzťahy medzi členom, na základe žiadosti ktorého bol držiteľský účet zriadený, a centrálnym depozitárom sa spravujú týmto zákonom a Obchodným zákonníkom.

(7) Centrálny depozitár je povinný odovzdať členovi výpis z držiteľského účtu bez zbytočného odkladu vždy po tom, čo vykoná účtový zápis v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu, ak sa nedohodnú inak, alebo na žiadosť člena.

(8) Výpis z držiteľského účtu pri vykonaní účtového zápisu v prospech alebo na ťarchu tohto držiteľského účtu obsahuje údaje o cenných papieroch, ktorých sa zmena týka, a to pred vykonaním účtového zápisu a po jeho vykonaní s uvedením počtu kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie. Výpis z držiteľského účtu vypracovaný na žiadosť člena obsahuje počet kusov cenných papierov podľa jednotlivých druhov, emitentov a emisií vrátane ich podielu z príslušnej emisie.

(9) Pri úkonoch vyžadujúcich uvedenie údajov o majiteľovi cenného papiera v evidencii cenných papierov podľa tohto zákona sa pri cenných papieroch evidovaných na držiteľskom účte nahrádzajú údaje o majiteľovi cenného papiera údajmi o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.

(10) Ak sú údaje o cenných papieroch evidované na držiteľskom účte, v prípade zákonom stanovených informačných povinností centrálneho depozitára, uvádzajú sa namiesto údajov o majiteľovi cenných papierov údaje o členovi, pre ktorého bol zriadený držiteľský účet, pričom sa uvedie táto skutočnosť.“.

22. V § 108 ods. 2 sa za slová „účtu majiteľa“ vkladá čiarka a slová „burzy cenných papierov“.

23. V § 110 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená a) až j).

24. V § 141 ods. 3 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.

25. V § 143o ods. 1 sa slová „všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska“ nahrádzajú slovami „opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov“.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.


Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.