Čiastka č. 25/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 08.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o evidencii a kontrole jadrových materiálov a o oznamovaní vybraných činností 01.03.2006
55/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach v havarijnom plánovaní pre prípad nehody alebo havárie 01.03.2006
56/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na dokumentáciu systému kvality držiteľa povolenia, ako aj podrobnosti o požiadavkách na kvalitu jadrových zariadení, podrobnosti o požiadavkách na kvalitu vybraných zariadení a podrobnosti o rozsahu ich schvaľovania 01.03.2006
57/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri preprave rádioaktívnych materiálov 01.03.2006
58/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam 01.03.2006