Čiastka č. 24/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 08.02.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
46/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o špeciálnych materiáloch a zariadeniach, ktoré spadajú pod dozor Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 01.03.2006
47/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o podrobnostiach o maximálnych limitách množstiev jadrových materiálov a rádioaktívnych odpadov, pri ktorých sa nepredpokladá vznik jadrovej škody 01.03.2006
48/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe ohlasovania prevádzkových udalostí a udalostí pri preprave a podrobnosti o zisťovaní ich príčin 01.03.2006
49/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o periodickom hodnotení jadrovej bezpečnosti 01.03.2006
50/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení pri ich umiestňovaní, projektovaní, výstavbe, uvádzaní do prevádzky, prevádzke, vyraďovaní a pri uzatvorení úložiska, ako aj kritériá pre kategorizáciu vybraných zariadení do bezpečnostných tried 01.03.2006
51/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zabezpečenie fyzickej ochrany 01.03.2006
52/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti 01.03.2006
53/2006 Z. z. Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom 01.03.2006