Čiastka č. 206/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 03.10.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
542/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach vyhotovenia tlačív určených na predpisovanie liekov a zdravotníckych pomôcok, o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a o ich predajných miestach 03.10.2006