Čiastka č. 164/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 14.07.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
441/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške odbornej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu a o vydávaní a odňatí osvedčenia o odbornej spôsobilosti a technickej spôsobilosti na vyhotovenie lesného hospodárskeho plánu 15.07.2006
442/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 336/2003 Z. z. o úprave dispozičných oprávnení správcov v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky pri nakladaní s majetkom štátu 15.07.2006
r1/c164/2006 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 289/2006 Z. z.