Čiastka č. 151/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
413/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách určovania miest sudcov a voľných miest sudcov na súdoch 01.07.2006
414/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 209/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob a obdobie, ku ktorému sa zisťuje stav majetku štátu, rozsah a lehota predkladania informácií o majetku štátu Śtátnej pokladnici v znení neskorších predpisov 01.07.2006
415/2006 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 01.07.2006
416/2006 Z. z. Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia o informáciách poskytovaných v súvislosti s odplatami klienta banky alebo pobočky zahraničnej banky