Čiastka č. 145/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 15.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
399/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 64/2004 Z. z. o chránených zónach v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2005 Z. z. 15.06.2006
400/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 01.07.2006
401/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o výberových konaniach na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na súdoch 15.06.2006