Vyhláška č. 400/2006 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Čiastka 145/2006
Platnosť od 15.06.2006
Účinnosť od 01.07.2006

OBSAH

400

Vyhláška

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

zo 6. júna 2006,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 33 písm. a) zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov sa mení a dopĺňa takto:

1. § 4 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

(5) V prípade ohodnocovania nedokončenej stavby sa východiskovou hodnotou podľa odseku 2 rozumie východisková hodnota dokončenej stavby.

(6) Ak je predmetom úkonu znaleckej činnosti stanovenie hodnoty nehnuteľností a stavieb k rôznym rozhodujúcim dátumom, patrí znalcovi podielová odmena za ohodnotenie k jednému rozhodujúcemu dátumu a za ohodnotenie k ostatným rozhodujúcim dátumom sa odmena stanoví podľa § 3. Obdobne sa postupuje pri vykonávaní opakovaného znaleckého úkonu na tú istú nehnuteľnosť alebo stavbu.“.

2. V § 12 ods. 4 sa slovo „a“ nahrádza slovom „až“.

3. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Ak je znalec, tlmočník alebo prekladateľ platiteľom dane z pridanej hodnoty, znalečné a tlmočné určené podľa tejto vyhlášky je vrátane dane z pridanej hodnoty.“.

4. V § 16 odsek 4 znie:

(4) Zadávateľ pitvy na pracovisku súdneho lekárstva uhradí hotové výdavky a výdavky za odborné pomocné práce súvisiace s pitvou priamo fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá znáša náklady (hotové výdavky) a ktorej zamestnanci vykonali odborné pomocné práce.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2006.


Lucia Žitňanská v. r.