Čiastka č. 139/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 10.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
389/2006 Z. z. Úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
390/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam štátnozamestnaneckých miest, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky 10.06.2006