Čiastka č. 125/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 01.06.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
355/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci 01.06.2006
356/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci 01.06.2006
357/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík 01.06.2006
358/2006 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 312/2002 Z. z. o vytváraní a použití finančných fondov verejnej vysokej školy 15.06.2006