Nariadenie vlády č. 357/2006 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Čiastka 125/2006
Platnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Účinnosť od 01.06.2006 do31.08.2007
Zrušený 355/2007 Z. z.

357

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 3. mája 2006

o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii pracovných činností a o náležitostiach návrhu na zaradenie pracovných činností do kategórií z hľadiska zdravotných rizík

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. n) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Kritériá na zaradenie pracovných činností do kategórií podľa jednotlivých faktorov práce a pracovného prostredia sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory určuje kategória osobitne.

§ 2

Náležitosti návrhu na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.


§ 3

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 357/2006 Z. z.

KRITÉRIÁ NA ZARADENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ DO KATEGÓRIÍ

Příloha 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 357/2006 Z. z.

NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE

Návrh na zaradenie pracovných činností do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o

1. zamestnávateľovi a pracovisku:

a) názov, sídlo (adresa) a identifikačné číslo (IČO) právnickej osoby alebo fyzickej osoby oprávnenej na podnikanie,

b) právna forma, druh vlastníctva, zaradenie podľa prevažujúcej činnosti (OKEČ),

c) názov pracoviska,

2. zamestnancoch:

a) počet zamestnancov podniku (firmy), z toho počet žien,

b) počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,

c) názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,

d) opis pracovných činností,

3. faktoroch práce a pracovného prostredia:

a) posúdenie rizika1) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,

b) kategória pracovnej činnosti,

c) pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,

4. opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:

a) vykonaných,

b) plánovaných vrátane časového harmonogramu,

5. zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:

a) pracovná zdravotná služba2) (názov, IČO),

b) lekár zodpovedný za zdravotný dohľad vrátane výkonu preventívnych prehliadok.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z.

2) § 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.