Čiastka č. 117/2006 Z. z.

Vydaná dňa: 31.05.2006
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
337/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení 01.06.2006
338/2006 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci 01.06.2006