337

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 10. mája 2006

o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení

Vláda Slovenskej republiky podľa § 44 písm. w) zákona č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Všeobecné ustanovenie

(1) Prevencia a kontrola prenosných ochorení podľa tohto nariadenia vlády sa vzťahuje na každé ochorenie, ktoré sa môže preniesť na človeka, s osobitným zreteľom na ochorenia podliehajúce povinnému hláseniu v Slovenskej republike1) a tie prenosné ochorenia a špeciálne zdravotné problematiky, ktoré sú zahrnuté do siete pre epidemiologický dohľad prenosných ochorení Spoločenstva (ďalej len „sieť Spoločenstva“) podľa osobitného predpisu2) v rozsahu podľa zoznamu prenosných ochorení a špeciálnych zdravotných problematík, ktoré majú byť zahrnuté do siete Spoločenstva podľa osobitného predpisu.2)

(2) Kritériá pre výber prenosných ochorení špeciálnych oblastí, ktoré sa majú zahrnúť pod epidemiologický dohľad v rámci siete Spoločenstva, sú uvedené v osobitnom predpise.3)

(3) Údaje, ktoré sa uvádzajú v pracovných postupoch špecializovaných sietí zabezpečujúcich epidemiologický dohľad, ktoré sa predkladajú do siete Spoločenstva, sú uvedené v osobitnom predpise.4)

(4) Opatrenia pri prenosných ochoreniach, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s pobytom osoby v zdravotníckom zariadení, upravuje osobitný predpis.5)

§ 2

Mimoriadna epidemiologická udalosť

(1) Mimoriadna epidemiologická udalosť je výskyt prenosného ochorenia alebo výskyt podozrenia na prenosné ochorenie alebo úmrtie na prenosné ochorenie nad očakávanú úroveň v danom mieste a čase.

(2) Mimoriadna epidemiologická udalosť vzniká pri podozrení na

a) výskyt chorôb a syndrómov podliehajúcich povinnému medzinárodnému hláseniu, ako je variola, poliomyelitída spôsobená divým typom poliovírusu, chrípka spôsobená novým subtypom, závažný akútny respiračný syndróm,

b) vznik rýchlo sa šíriacich a život ohrozujúcich nákaz, ako sú hemoragické horúčky, cholera, vtáčia chrípka, pľúcny mor, žltá zimnica,

c) hromadný výskyt prenosných ochorení,

d) použitie biologických bojových látok.

§ 3

Systém rýchleho varovania

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) a regionálne úrady verejného zdravotníctva pri výskyte prenosných ochorení využívajú systém rýchleho varovania na

a) aktivačnej úrovni č. 1, ktorá zahŕňa monitorovanie epidemiologickej udalosti a hlásenie prenosného ochorenia, ktoré sa vykonáva podľa § 4,

b) aktivačnej úrovni č. 2, ktorá zahŕňa hlásenie podozrenie na výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti, pri ktorej regionálny úrad verejného zdravotníctva v rámci svojej pôsobnosti bez zbytočného odkladu po overení hlásenia o výskyte mimoriadnej epidemiologickej udalosti nariadi opatrenia na predchádzanie ochoreniam v ohnisku nákazy podľa osobitného predpisu,6) hlási úradu a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v sídle kraja výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti a regionálny úrad verejného zdravotníctva zároveň oznámi podozrenie na výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti,

c) aktivačnej úrovni č. 3, ktorou je potvrdený výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti; regionálny úrad verejného zdravotníctva postupuje pri nariaďovaní a odvolávaní opatrení na predchádzanie prenosným ochoreniam v súlade s aktuálnym protiepidemickým plánom na vykonanie mimoriadnych opatrení v danom regióne a výskyt mimoriadnej epidemiologickej udalosti oznámi poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

Hlásenie prenosných ochorení

§ 4

Choroby podliehajúce individuálnemu hláseniu

(1) Individuálnemu hláseniu podliehajú prenosné ochorenia, ktorých zoznam je uvedený v osobitnom predpise.1)

(2) Prenosné ochorenie alebo podozrenie na život ohrozujúce a rýchlo sa šíriace nákazy a epidémie sa bezodkladne hlásia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou podľa § 2 až 5 a podľa prílohy č. 1.

(3) Národný register pacientov s prenosným ochorením upravuje osobitný predpis. 7)

§ 5

Hromadné hlásenie chorôb

Všetky prípady akútnych ochorení dýchacích ciest vrátane chrípky sa hlásia príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva raz týždenne. Pri hromadnom výskyte určí časový interval hlásenia príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

§ 6

Choroby prenosné zo zvieraťa na človeka

(1) Ochorenie alebo podozrenie z ochorenia zvieraťa na závažné ochorenie prenosné na človeka hlásia orgány veterinárnej správy8) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

(2) Každé ochorenie alebo podozrenie z ochorenia človeka na besnotu, brucelózu, slezinnú sneť, Q-horúčku, ornitózu, psitakózu, tularémiu, leptospirózu a sopľavku oznámi príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva regionálnej veterinárnej a potravinovej správe.8)

§ 7

Hlásenie

(1) Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci, prevádzkovatelia zariadení sociálnych služieb a prevádzkovatelia zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonajú hlásenie podľa osobitného predpisu9) prostredníctvom lekára osobne, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou alebo poslom príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

(2) Pri hlásení sa používa trojstupňový systém klasifikácie s nasledujúcimi stupňami:

a) potvrdené prenosné ochorenie, ak ide o prípad overený laboratórnym dôkazom (ďalej len „potvrdený prípad“),

b) pravdepodobný prípad, ak ide o prípad s jasnou klinickou symptomatológou alebo klinický prípad v epidemiologickej súvislosti s potvrdeným prípadom,

c) možný prípad, ak ide o prípad s klinickým obrazom, ktorý by mohol svedčiť pre ochorenie; nejde o potvrdený prípad ani o pravdepodobný prípad.

(3) Štandardné definície vybraných ochorení a ich klasifikácia sú uvedené v osobitnom predpise.10)

Druhy očkovania

§ 8

Nariadenie očkovania a jeho druhy

(1) Regionálny úrad verejného zdravotníctva v prevencii prenosných ochorení nariaďuje

a) povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určitý vek,

b) povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz,

c) povinné mimoriadne očkovanie,

d) povinné očkovanie osôb pri poraneniach,

e) očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny,

f) očkovanie po transplantácii krvotvorných buniek,

g) očkovanie skupín obyvateľstva v riziku nákazy.

(2) Súčasťou povinného očkovania je aj podrobenie sa potrebným kontrolným vyšetreniam v určenom termíne.

(3) Podrobnosti o očkovaní sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 9

Povinné pravidelné očkovanie

(1) Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze sa vykonáva najskôr vo štvrtý deň života. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života len u tuberkulín negatívnych detí.

(2) Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, invazívnym hemofilovým nákazám sa vykonáva podľa osobitného predpisu.11)

(3) Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva podľa osobitného predpisu.11)

§ 10

Povinné očkovanie osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz

(1) Očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva u tuberkulín negatívnych

a) kontaktov s aktívnou tuberkulózou,

b) osôb mladších ako 30 rokov, profesionálne vystavených zvýšenému riziku nákazy, pri nástupe do zamestnania, u zamestnancov oddelení pre TBC a respiračné choroby, u zamestnancov patológie, súdneho lekárstva, mikrobiologických laboratórií vystavených zvýšenému riziku nákazy TBC, u osôb pracujúcich vo veterinárnych zariadeniach a pri ošetrovaní, pri utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou a u ďalších osôb, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou ľudí alebo zvierat.

(2) Očkovanie proti vírusovému zápalu pečene typu B sa vykonáva u

a) novorodencov HBsAg pozitívnych matiek,

b) osôb pripravovaných na hemodialýzu alebo u hemodialyzovaných osôb, ak sa očkovanie nemohlo vykonať pred hemodialýzou,

c) žiakov stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali minimálne dve dávky očkovacej látky,

d) študentov zdravotníckych študijných odborov na vysokých školách tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali minimálne dve dávky očkovacej látky,

e) učiteľov odborných predmetov stredných zdravotníckych škôl, ktorí sú pri praktickom vyučovaní žiakov v zdravotníckom zariadení vystavení zvýšenému riziku nákazy,

f) zamestnancov zdravotníckych zariadení, ktorí sú v riziku nákazy,

g) zamestnancov zariadení pre mentálne postihnutých a detí umiestnených v týchto zariadeniach,

h) vnímavých rodinných a sexuálnych kontaktov chorých na VHB a nosičov HBsAg v ohnisku nákazy,

i) ďalších osôb vystavených pri výkone práce zvýšenému riziku infekcie v prípadoch určených Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

(3) Očkovanie proti besnote sa vykonáva u zamestnancov vystavených zvýšenému riziku nákazy.

(4) Očkovanie proti kliešťovému zápalu mozgu sa vykonáva u zamestnancov vystavených vysokému riziku nákazy.

(5) Očkovanie proti chrípke sa vykonáva u osôb umiestnených v liečebniach pre dlhodobo chorých, geriatrických centrách a v zariadeniach sociálnych služieb.

§ 11

Povinné mimoriadne očkovanie

Povinné mimoriadne očkovanie sa vykonáva na základe nariadenia príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo úradu, ak si to vyžiada mimoriadna epidemiologická udalosť.

§ 12

Povinné očkovanie osôb pri poraneniach

(1) Očkovanie proti tetanu sa vykonáva na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní. Očkovanie sa vykonáva pri úrazoch a poraneniach v súlade s indikáciami uvedenými v písomnej informácii pre používateľa, pri ktorých je zvýšené riziko vzniku ochorenia na tetanus.

(2) Očkovanie proti vírusovému zápalu pečene typu B sa vykonáva u osôb vystavených riziku nákazy na základe posúdenia charakteru poranenia a zhodnotenia údajov o predchádzajúcom očkovaní.

(3) Očkovanie proti besnote sa vykonáva pri poranení besným zvieraťom alebo zvieraťom podozrivým z besnoty, alebo neznámym zvieraťom na základe posúdenia charakteru kontaktu s takým zvieraťom.

§ 13

Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny

(1) Očkovanie osôb cestujúcich do cudziny a z cudziny sa vykonáva v súlade s medzinárodnými dohovormi a podľa aktuálnej epidemiologickej udalosti v štátoch, do ktorých alebo z ktorých osoba cestuje.

(2) Deti predškolského veku a školského veku prichádzajúce z cudziny sa očkujú, ak nemajú záznam o platnom očkovaní a majú na území Slovenskej republiky pobyt dlhší ako jeden mesiac, proti tuberkulóze, detskej obrne, osýpkam, ružienke a mumpsu. Ak je ich pobyt dlhší ako tri mesiace, očkujú sa aj proti ostatným ochoreniam podľa očkovacieho kalendára platného v Slovenskej republike. Deti utečencov, ktoré nemajú záznam o platnom očkovaní, sa očkujú proti detskej obrne a osýpkam ihneď po príchode do utečeneckého tábora.

§ 14

Očkovanie po transplantácii krvotvorných buniek

Očkovanie po transplantácii krvotvorných buniek zabezpečujú transplantačné centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach a Martine v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva so sídlom v týchto mestách.

§ 15

Očkovanie osôb na vlastnú žiadosť

(1) Na vlastnú žiadosť osôb alebo na žiadosť ich zákonných zástupcov možno vykonať očkovanie aj v iných prípadoch, ako sú uvedené v § 11 až 17; vhodnosť očkovania v takých prípadoch posúdi lekár, ktorý poučí osobu alebo zákonného zástupcu o prínose a možnom nezvyčajnom účinku očkovania. Túto skutočnosť zaznačí do zdravotnej dokumentácie očkovanej osoby.

(2) Povinné očkovanie podľa § 10 ods. 1 písm. a) až e) tým nie je dotknuté.

§ 16

Vykonávanie očkovania

(1) Očkovanie osôb vykonáva lekár alebo ním poverený zdravotnícky pracovník.

(2) Očkovanie sa vykoná po informovaní osoby o očkovaní a po jej lekárskom vyšetrení. Do zdravotnej dokumentácie sa vyznačí indikácia alebo kontraindikácia očkovania. Zoznam kontraindikácií je uvedený v prílohe č. 3.

(3) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na tuberkulín a na imunoglobulíny použité na prevenciu prenosných ochorení.

(4) Základné očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva na novorodeneckých oddeleniach a kontrolu výsledkov primovakcinácie vykonávajú ošetrujúci lekári. Preočkovanie proti tuberkulóze vykonávajú odborní zdravotnícki pracovníci v špecializačnom odbore pneumológia a ftizeológia.

(5) Lekár alebo ním poverený zdravotnícky pracovník oznámi písomne termín očkovania osobe alebo jej zákonnému zástupcovi. Ak sa má vykonať mimoriadne alebo osobitné očkovanie, pre nebezpečenstvo z omeškania možno oznámenie vykonať aj inou formou. Ak sa osoba, ktorá má byť očkovaná, nedostaví na očkovanie ani v nasledujúcom náhradnom termíne, na ktorý bola pozvaná preukázateľným spôsobom, oznámi ošetrujúci lekár túto skutočnosť riaditeľovi príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(6) Očkovanie sa zapíše do zdravotnej dokumentácie a do očkovacieho preukazu, ktorý vystaví lekár. Záznam o očkovaní v zdravotnej dokumentácii obsahuje dátum očkovania, názov a poradie dávky očkovacej látky, výrobcu, šaržu, dávku, spôsob aplikácie a meno očkujúceho.

(7) Do zdravotnej dokumentácie sa zapíše aj dôvod, pre ktorý sa očkovanie neuskutočnilo, a tiež nezvyčajné reakcie, ktoré sa u očkovaného vyskytli. Nezvyčajné reakcie oznamuje lekár Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na tlačivách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.

(8) Očkovanie profesionálnych vojakov, zamestnancov v rezorte Ministerstva obrany Slovenskej republiky, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov a občianskych pracovníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže, osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody a zamestnancov železníc je upravené osobitnými internými predpismi príslušných rezortov. Tie určujú aj spôsob prevodu záznamov o očkovaní týchto osôb pri ich prevzatí do starostlivosti zdravotníckeho zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva.

§ 17

Kontrola očkovania

(1) Kontrolu očkovania vykonáva úrad a regionálne úrady verejného zdravotníctva.

(2) Pri kontrole očkovania sa sleduje najmä správnosť postupu pri očkovaní a úplnosť záznamov o očkovaní v zdravotnej dokumentácii, počet očkovaných osôb vzhľadom na vekovú štruktúru a skladovanie očkovacích látok.

(3) V rámci kontroly sa ďalej sleduje evidencia osôb, ktoré sa majú očkovať, evidencia zaočkovaných osôb, evidencia osôb s kontraindikáciami očkovania a evidencia osôb s nezvyčajnými reakciami po očkovaní a dodržiavanie indikácií a kontraindikácií.

(4) Lekári zdravotníckych zariadení, v ktorých sa vykonáva očkovanie, predkladajú v mesačných intervaloch, vždy po skončení daného mesiaca, disketové výstupy z počítačovej evidencie očkovacích výkonov regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

(5) O vykonanej kontrole urobí zamestnanec úradu verejného zdravotníctva záznam, v ktorom sa uvedie výsledok kontroly, opatrenia na odstránenie nedostatkov a termín ich splnenia.

(6) Regionálne úrady verejného zdravotníctva po spracovaní výsledkov kontroly očkovania informujú o výsledkoch kontroly očkovania lekárov a lekára samosprávneho kraja.

§ 18

Zaobchádzanie s očkovacími látkami

(1) Lekár alebo ním poverený zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva očkovanie, zodpovedá za riadne zaobchádzanie s očkovacími látkami podľa osobitného predpisu12) a v súlade s podmienkami určenými výrobcom očkovacej látky uvedenými na vonkajšom obale lieku a v písomnej informácii pre používateľa.

(2) Očkovacie látky sa vydávajú podľa osobitného predpisu12) a prepravujú sa do zdravotníckeho zariadenia v chladiacich boxoch alebo termoboxoch a uchovávajú sa v chladničke bez výparníka určenej na tento účel.

§ 19

Zisťovanie stavu odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam

(1) Pri plánovaní, koordinácii a kontrole imunizačného programu sa zisťuje stav odolnosti populácie proti prenosným ochoreniam, ktorý

a) plánuje, nariaďuje a koordinuje úrad,

b) organizačne zabezpečujú regionálne úrady verejného zdravotníctva,

c) vykonávajú lekári a územne príslušné mikrobiologické laboratóriá.

(2) Zisťovanie stavu odolnosti populácie proti prenosným chorobám sa vykonáva na reprezentatívnej vzorke populácie Slovenskej republiky na účely monitorovania účinnosti imunizačného programu.

§ 20

Laboratórne určovanie pôvodcov prenosných ochorení

(1) Laboratórne určovanie pôvodcov prenosných ochorení v biologickom materiáli a v materiáli z prostredia, ktorý obsahuje choroboplodné mikroorganizmy schopné vyvolať ochorenie alebo pri ktorom je podozrenie, že takéto mikroorganizmy môže obsahovať, sa vykoná na účel zisťovania ich pôvodcu a citlivosti na antimikróbne látky v laboratóriách, ktoré sú na takéto vyšetrovanie vybavené.

(2) Odber biologického materiálu chorým osobám, osobám podozrivým z ochorenia a osobám podozrivým z nákazy v ohniskách ich výskytu, osobám, ktoré na takéto ochorenie zomreli, vykoná lekár, sestra, laborant alebo zamestnanec regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(3) Odoberať biologický materiál, ktorý môže obsahovať choroboplodné mikroorganizmy, zvieratám trpiacim na ochorenie prenosné na človeka, zvieratám podozrivým, že trpia na takéto ochorenie, alebo zvieratám, ktoré na takéto ochorenie uhynuli, môže veterinárny lekár alebo osoba určená vedúcim veterinárneho zariadenia.

(4) Odber materiálu z prostredia vrátane odberu vzoriek potravín a predmetov bežného užívania na zisťovanie ich zdravotnej neškodnosti vykonávajú zamestnanci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

(5) Pri zaobchádzaní s biologickým materiálom a materiálom z prostredia, ktorý obsahuje alebo môže obsahovať choroboplodné mikroorganizmy, je potrebné urobiť opatrenia, aby sa neohrozilo zdravie ľudí alebo zvierat.

(6) Pri posielaní biologického materiálu sa postupuje podľa osobitného predpisu.13)

§ 21

Epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy

(1) Epidemiologické vyšetrovanie sa vykonáva na všetkých miestach, kde možno v súvislosti s ochorením alebo s podozrením na ochorenie zistiť okolnosti dôležité na vymedzenie ohniska nákazy, posúdenie príčin a spôsobov šírenia ochorení a na vykonanie potrebných opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení.

(2) Epidemiologické vyšetrovanie v ohnisku nákazy vykonávajú zamestnanci regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(3) Pri epidemiologickom vyšetrovaní v ohnisku nákazy sa postupuje v súlade s epidemiologickou charakteristikou jednotlivých nákaz a podľa odborných usmernení vydaných ministerstvom zdravotníctva.

Opatrenia na predchádzanie ochoreniam

§ 22

Karanténa

(1) Osobám podozrivým z nákazy sa môže nariadiť karanténa.

(2) Karanténou podľa odseku 1 je izolácia, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad.

(3) Osoba podozrivá z nákazy sa podrobuje lekárskemu dohľadu a vyšetreniam v termínoch určených regionálnym úradom verejného zdravotníctva a lekárom.

(4) Osoba podozrivá z nákazy sa v odôvodnených prípadoch podrobí zvýšenému zdravotnému dozoru, ktorý spočíva v zákaze určitých činností, pri ktorých vykonávaní by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť, alebo v úprave pracovných podmienok na jej pracovisku. Táto osoba je súčasne pod lekárskym dohľadom.

§ 23

Izolácia

(1) Osobám chorým, podozrivým z ochorenia alebo podozrivým z nákazy nariadi lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva izoláciu. Od izolácie sa upustí, ak nehrozí nebezpečenstvo šírenia nákazy.

(2) Izoláciu nariadi lekár alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva z epidemiologických dôvodov osobám, ktoré vylučujú choroboplodné mikroorganizmy a ktoré sú v domácnosti alebo na pracovisku v kontakte s osobami vykonávajúcimi epidemiologicky závažné činnosti alebo s deťmi navštevujúcimi predškolské zariadenia.

(3) Izolácia sa vykonáva v domácnosti alebo na infekčnom oddelení a vo vyhradených izbách neinfekčných oddelení zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti, v zariadeniach sociálnych služieb a v iných zariadeniach určených regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

(4) Izolácia na infekčnom oddelení sa nevykoná, ak má osoba okrem prenosného ochorenia aj iné závažné ochorenie, ktoré vyžaduje liečbu na inom oddelení zdravotníckeho zariadenia. Rovnako sa postupuje aj v prípade ochorenia, na ktorého liečenie sú lepšie predpoklady na inom oddelení zdravotníckeho zariadenia.

(5) Izolácia chorých osôb na tuberkulózu, ktorí vylučujú choroboplodné zárodky, sa vykonáva na oddeleniach tuberkulózy a respiračných chorôb, v odborných liečebných ústavoch tuberkulózy a respiračných chorôb.

(6) Izolácia chorých na pohlavné ochorenia sa vykonáva na vyčlenených úsekoch kožných oddelení alebo na venerologických oddeleniach zdravotníckych zariadení.

(7) Ak sa zistí nedodržiavanie zásad izolácie v domácnosti, nariadi sa osobám uvedeným v odseku 1 izolácia v zdravotníckom zariadení.

§ 24

Opatrenia na zabezpečenie dispenzárnej starostlivosti o osoby vylučujúce choroboplodné mikroorganizmy

(1) Do skupiny osôb vylučujúcich choroboplodné mikroorganizmy sa zaraďujú nosiči choroboplodných zárodkov, ktorí netrpia žiadnymi príznakmi prenosného ochorenia. Ide najmä o osoby po nákaze vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie a osoby, ktoré po prekonaní brušného týfusu, paratýfusu A, B, a C, dyzentérie, salmonelózy, záškrtu a vírusového zápalu pečene typu B, C a D, tuberkulózy, syfilisu a kvapavky dlhodobo alebo trvale vylučujú choroboplodné mikroorganizmy.

(2) Osoby, ktoré vylučujú choroboplodné mikroorganizmy, dodržiavajú všeobecné alebo mimoriadne protiepidemické opatrenia nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva, a to

a) podrobujú sa lekárskemu dohľadu, potrebným laboratórnym vyšetreniam a ďalším epidemiologickým opatreniam,

b) dodržiavajú poučenie lekára o ochrane iných osôb pred šírením prenosného ochorenia, ktorého sú nosičmi,

c) nevykonávajú činnosti, pri ktorých by vzhľadom na svoje nosičstvo ohrozovali zdravie iných osôb,

d) informujú lekára pred vyšetrovacím alebo liečebným výkonom a pri prijatí do zdravotníckeho zariadenia o svojom nosičstve,

e) informujú o svojom nosičstve pri prijatí do zariadenia sociálnych služieb,

f) oznamujú ošetrujúcemu lekárovi osobné údaje, údaje o zamestnaní a zmeny v týchto údajoch.

§ 25

Dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov

(1) Dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov – dezinsekcia a deratizácia sú preventívne opatrenia vykonávané na zamedzenie vzniku a šírenia prenosných ochorení. Pri vzniku a šírení prenosných ochorení sa vykonávajú opatrenia priamo v ohnisku nákazy.

(2) Na ničenie choroboplodných zárodkov sa vykonáva dezinfekcia, na ničenie epidemiologicky závažných alebo obťažujúcich článkonožcov dezinsekcia a na ničenie epidemiologicky závažných hlodavcov a iných živočíchov deratizácia.

(3) V ohnisku nákazy sa vykonáva ohnisková dezinfekcia a ničenie živočíšnych škodcov – dezinsekcia a deratizácia podľa pokynov lekára alebo zamestnanca regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

(4) Ohniskovú dezinfekciu v zdravotníckych zariadeniach vykonávajú najmä vlastní zamestnanci.

(5) Ohnisková dezinfekcia, prípadne dezinsekcia sa vykonáva vo vozidle, v ktorom sa prepravoval chorý na prenosné ochorenie bezodkladne po prevoze.

(6) Na dezinfekciu a ničenie živočíšnych škodcov – dezinsekciu a deratizáciu možno použiť len biocídne prípravky registrované v Centre pre chemické látky a prípravky.

§ 26

Epidemiologicky závažná činnosť

(1) Epidemiologicky závažnou činnosťou14) je činnosť, ktorá je spojená s rizikom vzniku a šírenia prenosných ochorení. Môžu ju vykonávať len osoby zdravotne spôsobilé a odborne spôsobilé.

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje osoba zdravotným preukazom, ktorý jej na základe vstupnej lekárskej prehliadky vydá lekár, ktorý do zdravotného preukazu zaznačí čas jeho platnosti a zdravotnú spôsobilosť na konkrétny výkon epidemiologicky závažnej činnosti.

(3) Odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa charakteru epidemiologicky závažných činností

a) dokladom o získaní vzdelania na

1. lekárskej fakulte,

2. farmaceutickej fakulte,

3. fakulte verejného zdravotníctva, fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce,

4. veterinárnej fakulte,

5. chemickotechnologickej fakulte,

6. stavebnej fakulte v odbore vodné hospodárstvo a vodné stavby,

7. fakulte so zameraním na prácu v potravinárstve,

8. strednej zdravotníckej škole,

9. hotelovej škole,

10. strednej škole alebo na odbornom učilišti zameranom na prácu v potravinárstve a na prácu vo farmaceutickej výrobe,

11. strednej priemyselnej škole stavebnej v študijnom odbore vodohospodárske stavby,

12. strednom odbornom učilišti vodohospodárskom,

13. strednej škole alebo na odbornom učilišti v študijnom odbore kozmetička a v učebnom odbore kaderník alebo

b) osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností, ktoré vydá regionálny úrad verejného zdravotníctva.

(4) Ak epidemiologicky závažné činnosti vykonávajú žiaci v rámci prípravy na povolanie, preukazujú len zdravotnú spôsobilosť podľa odseku 2.

§ 27

Preventívne opatrenia pred zavlečením prenosných ochorení

(1) Preventívne opatrenia na zdravotnú ochranu pred zavlečením prenosných ochorení sa vykonávajú na hraničných cestných priechodoch, železničných priechodoch a riečnych priechodoch a na letiskách v súlade s medzinárodnými zdravotnými pravidlami.

(2) Osobám cestujúcim do štátov, ktoré vyžadujú medzinárodné cudzojazyčné lekárske potvrdenia o anti HIV negativite, tieto potvrdenia vydávajú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

(3) Preventívnymi opatreniami na zdravotnú ochranu pred zavlečením prenosných ochorení sa určí

a) miesto ich vykonania a dĺžka ich trvania,

b) zdravotnícke zariadenie na vykonanie izolácie alebo karantény,

c) osoba, ktorá je povinná podrobiť sa týmto opatreniam.

(4) Preventívne opatrenia na zdravotnú ochranu pred zavlečením prenosných ochorení, ak ich vykonávanie nevyplýva z odsekov 1 až 3, nariaďuje na návrh úradu ministerstvo zdravotníctva.


§ 28

Prechodné ustanovenie

Preočkovanie podľa § 16 ods. 4 môžu vykonávať aj zdravotnícki pracovníci so špecializáciou tuberkulóza a pľúcne choroby získanou podľa doterajších predpisov.

§ 29

Účinnosť

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2006.


v z. Pál Csáky v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 337/2006 Z. z.

Příloha 01

Informácia o mimoriadnych epidemiologických situáciách v kraji / okrese

Vzor 01

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 337/2006 Z. z.

POVINNÉ PRAVIDELNÉ OČKOVANIE

1. Očkovanie novorodencov proti tuberkulóze:

a) Očkujú sa všetci zdraví novorodenci s minimálnou hmotnosťou 2 200 gramov pri dobrom klinickom stave a bez ďalšej rizikovosti. Ak bol novorodenec očkovaný do 24 hodín po pôrode očkovacou látkou proti vírusovému zápalu pečene typu B, proti tuberkulóze možno očkovať vo štvrtý deň života, najneskôr do 6. týždňa života. Ak dieťa nebolo očkované proti tuberkulóze do konca 6. týždňa života, očkuje sa po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života. V takom prípade je potrebné urobiť tuberkulínovú skúšku s tuberkulínom PPD-RT 23 s Tweenom 80 s 2 TU/ MTXII/ a očkovať tuberkulín negatívne deti (indurácia do 5 mm). HIV pozitívni asymptomatickí novorodenci sa zaočkujú, len ak budú v prostredí s vysokým rizikom tuberkulózy. Kontrola výsledkov BCG primovakcinácie sa vykonáva u dojčiat v 3. – 4. mesiaci života. Ak sa po očkovaní nevytvorila jazva, kontroluje sa dieťa znova po ukončení príslušných očkovaní, ktoré sa mali vykonať v prvom roku života. Ak sa jazva nevytvorila, urobí sa tuberkulínová skúška s MTX II. Tuberkulín negatívne dieťa sa znova zaočkuje. Ak sa jazva ani teraz nevytvorí, dieťa sa viac neočkuje. Preočkovanie sa vykoná v 11. roku života len u tuberkulín negatívnych detí.

b) Očkovanie sa vykonáva lyofilizovanou BCG očkovacou látkou. Aplikácia je prísne intradermálna, pri primovakcinácii do hornej tretiny m. deltoideus ľavého ramena, špeciálnou tuberkulínovou striekačkou v dávke 0,05 ml, pri preočkovaní nad hornú tretinu lopatky, v zadnej axilárnej čiare vľavo v dávke 0,1 ml.

2. Očkovanie detí proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, vírusovému zápalu pečene typu B a invazívnym hemofilovým nákazám:

a) Očkovanie proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, prenosnej detskej obrne, vírusovej hepatitíde typu B, invazívnym hemofilovým nákazám sa vykonáva tromi dávkami najskôr v prvom dni desiateho týždňa života. Prvé preočkovanie sa vykonáva v 3. roku života, druhé preočkovanie v 6. roku života, tretie preočkovanie proti záškrtu a tetanu v 13. roku života.

b) Na očkovanie možno použiť kombinované aj jednozložkové očkovacie látky.

c) Očkovanie proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu sa vykonáva neživou očkovacou látkou s obsahom difterického anatoxínu, tetanického anatoxínu a celobunkovej alebo acelulárnej zložky proti čiernemu kašľu.

d) Očkovanie proti hemofilovým invazívnym nákazám sa vykonáva konjugovanou očkovacou látkou.

e) Očkovanie proti vírusovému zápalu pečene typu B sa vykonáva rekombinantnou očkovacou látkou pre deti do svalu pravého stehna.

f) Očkovanie adolescentov proti vírusovému zápalu pečene typu B sa vykonáva podľa osobitného predpisu.13) Očkovanie sa vykonáva rekombinantnou očkovacou látkou pre deti tromi dávkami základného očkovania.

3. Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva neživou parenterálnou očkovacou látkou v prvom dni desiateho týždňa života. Prvé preočkovanie sa vykoná v 6. roku života, druhé v 13. roku života.

4. Očkovanie proti osýpkam, mumpsu a ružienke sa vykonáva najskôr v prvom dni pätnásteho mesiaca života, preočkovanie sa vykoná v 11. roku života. Očkovanie sa vykonáva trojzložkovou očkovacou látkou, ktorá obsahuje oslabený vírus osýpok, mumpsu a ružienky. V ohnisku nákazy sa očkujú vnímavé kontakty chorého. Po konzultácii s epidemiológom príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva možno očkovať v ohnisku nákazy aj deti po dovŕšení 6 mesiacov života. Deťom očkovaným vo veku nižšom ako 12 mesiacov sa v 15. mesiaci, najneskôr v 18. mesiaci života podá ďalšia dávka očkovacej látky.

POVINNÉ OČKOVANIE OSÔB, KTORÉ SÚ VYSTAVENÉ ZVÝŠENÉMU NEBEZPEČENSTVU VYBRANÝCH NÁKAZ

1. Očkovanie proti tuberkulóze sa vykonáva u tuberkulín negatívnych

a) kontaktov s aktívnou tuberkulózou po trojmesačnej preventívnej chemoterapii, ak tuberkulínový test zostáva negatívny, ako aj u ďalších tuberkulín negatívnych osôb, u detí utečencov, u detí cestujúcich na pobyt dlhší ako jeden mesiac do krajín s vysokým výskytom tuberkulózy, u detí z diagnostických ústavov a pri nástupe do zariadení sociálnych služieb a u detí s drogovou závislosťou,

b) osôb mladších ako 30 rokov, profesionálne vystavených zvýšenému riziku nákazy, pri nástupe do zamestnania, u zamestnancov oddelení pre TBC a respiračné choroby, u zamestnancov patológie, súdneho lekárstva, mikrobiologických laboratórií vystavených zvýšenému riziku nákazy TBC, u osôb pracujúcich vo veterinárnych zariadeniach a pri ošetrovaní, pri utrácaní zvierat postihnutých tuberkulózou a u ďalších osôb, ktoré pri svojom zamestnaní prichádzajú do priameho styku s tuberkulózou ľudí alebo zvierat,

c) lyofilizovanou BCG očkovacou látkou. Aplikácia je prísne intradermálna, pri primovakcinácii do hornej tretiny m. deltoideus ľavého ramena, špeciálnou tuberkulínovou striekačkou nad hornú tretinu lopatky, v zadnej axilárnej čiare vľavo v dávke 0,1 ml.

2. Očkovanie proti vírusovému zápalu pečene typu B u osôb, ktoré sú vystavené zvýšenému nebezpečenstvu vybraných nákaz:

a) Očkuje sa tromi dávkami základného očkovania.

b) Pacienti pripravovaní aj zaradení do hemodialyzačného programu sa očkujú štyrmi dávkami. Dávka pre dospelých pacientov v príprave je 20 mcg HBsAg (1,0 ml), pre deti 10 mcg (0,5 ml) a po zaradení do dialyzačného programu je 40 mcg (2,0 ml) a po zaradení do dialyzačného programu je 40 mcg (2,0 ml), pre deti 20 mcg (1,0 ml). Za šesť mesiacov po ukončení očkovania sa vyšetrí prítomnosť anti HBs a HBsAg a v prípade negativity sa preočkuje jednou dávkou 40 mcg u dospelých, resp. 20 mcg u detí. Ďalšie preočkúvanie sa nevykonáva.

c) Postexpozičná imunizácia sa vykonáva u neočkovaných a neimúnnych osôb čo najskôr po perkutánnej alebo permukóznej (očnej, sliznicovo-membránovej) expozícii.

3. Očkovanie proti besnote sa vykonáva u osôb profesionálne vystavených zvýšenému riziku nákazy, najmä u vybraných zamestnancov asanačných podnikov, šarhov, zamestnancov laboratórií, v ktorých sa pracuje s vírusom besnoty, terénnych veterinárnych lekárov a ďalších.

a) Očkuje sa tromi dávkami inaktivovanej purifikovanej antirabickej vakcíny podľa imunizačnej schémy uvedenej v príslušnom príbalovom letáku. Aplikuje sa podľa druhu použitej vakcíny subkutánne alebo intramuskulárne.

b) Postexpozičná profylaxia sa vykonáva po poranení besným, podozrivým z besnoty alebo neznámym zvieraťom.

4. Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde sa vykonáva tromi dávkami podľa imunizačnej schémy uvedenej v príbalovom letáku, preočkovanie po troch rokoch. Na dosiahnutie imunity pred začiatkom sezónnej aktivity kliešťov je vhodné podať 1. a 2. dávku v zimných mesiacoch. Ak sa očkovanie začína v jarných a letných mesiacoch, vykoná sa podľa zrýchlenej schémy uvedenej v príbalovom letáku použitej vakcíny.

5. Očkovanie proti chrípke sa vykonáva vakcínou s obsahom aktuálnych kmeňov vírusov chrípky podľa odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. Očkovanie je vhodné vykonať simultánne s očkovaním proti pneumokokovým infekciám.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 337/2006 Z. z.

KONTRAINDIKÁCIE OČKOVANIA

1. O tom, či je ochorenie indikované alebo kontraindikované, rozhoduje lekár, ktorý očkovanie vykoná.

2. Za kontraindikáciu očkovania sa považuje

a) akútne ochorenie s horúčkou alebo s celkovými príznakmi, ktoré ošetrujúci lekár považuje za klinicky závažné,

b) tuberkulóza, pre ktorú osoba patrí do niektorej z dispenzárnych skupín tuberkulóznych ochorení,

c) overený defektný imunitný mechanizmus,

d) hemoblastózy a iné zhubné ochorenia, ktoré zapríčiňujú imunosupresiu,

e) liečenie vysokými dávkami kortikosteroidov, imunosupresívami a ožarovaním,

f) anafylaxia, kolaps, šok alebo kŕče bez horúčky, resp. iné závažné reakcie vzniknuté po predchádzajúcej dávke očkovacej látky,

g) tehotenstvo s výnimkou prípadov, keď nevykonanie očkovania znamená ohrozenie matky alebo plodu,

h) anamnestický údaj o anafylaktickej reakcii na súčasti vakcíny (vaječná bielkovina, antibiotiká a pod.).

Kontraindikácie uvedené v písmenách c), d) a e) sa týkajú iba podávaných živých vírusových vakcín. HIV pozitívne osoby (bez klinických príznakov alebo choré) sa môžu očkovať živými vírusovými vakcínami. Neodporúča sa však očkovanie chorých na AIDS BCG vakcínou.

3. Osobitné kontraindikácie sú uvedené v návodoch na použitie príslušnej očkovacej látky.

4. Osoby, pre ktoré platia osobitné kontraindikácie, sa môžu očkovať po zvážení rizika nákazy a po kompletnom individuálnom vyšetrení. Potrebné očkovanie sa vykoná na nemocničnom oddelení pod osobitným dohľadom lekára alebo na územne príslušnom špecializovanom pracovisku.

5. Ak očkovanie nemožno vykonať z dôvodu dočasnej kontraindikácie, urobí sa o tom zápis do zdravotnej dokumentácie očkovaného s uvedením dátumu jej vzniku, druhu kontraindikácie a náhradného termínu očkovania. Zápis sa označí odtlačkom pečiatky a podpisom lekára.

6. Dlhodobá kontraindikácia očkovania sa v zdravotnej dokumentácii vyznačí príslušným znakom dispenzarizácie.

7. V zdravotníckych zariadeniach vybavených výpočtovou technikou a potrebným programom sa okrem zápisov do zdravotnej dokumentácie a do očkovacieho preukazu zavedú požadované údaje aj do zodpovedajúcej databázy tvorenej príslušným programom.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 337/2006 Z. z.

A. VZOR hlásenia nezvyčajnej reakcie po očkovaní

Vzor 04-1

B. VZOR hlásenia výsledkov

Vzor 04-2

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 3 k zákonu č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) Príloha I rozhodnutia Komisie 2000/96/ES z 22. decembra 1999 o prenosných chorobách, ktoré majú byť postupne zahrnuté do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 5) v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7).

3) Príloha II rozhodnutia Komisie 2000/96/ES v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES.

4) Príloha III rozhodnutia Komisie 2000/96/ES v znení rozhodnutia Komisie 2003/542/ES.

5) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 331/2006 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia.

6) § 33 ods. 2 zákona č. 126/2006 Z. z.

7) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8) Zákon č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9) § 33 ods. 6 písm. a) zákona č. 126/2006 Z. z.

10) Príloha rozhodnutia Komisie 2002/253/ES z 19. marca 2002, ktorým sa stanovujú definície ochorení pre oznamovanie prenosných chorôb do siete Spoločenstva na základe rozhodnutia č. 2119/98/ES Európskeho parlamentu a Rady (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7) v znení rozhodnutia Komisie 2003/534/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 15/zv. 7).

11) Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

12) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

13) Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.

14) § 33 ods. 11 zákona č. 126/2006 Z. z.