Čiastka č. 53/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 06.04.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
121/2005 Z. z. Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
r1/c53/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby v zákone č. 109/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
r2/c53/2005 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave tlačovej chyby vo vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 101/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže