Čiastka č. 167/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 08.09.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
394/2005 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o technických požiadavkách na povinné štítky a nápisy, ich umiestnenie a spôsob pripevnenia na motorových vozidlách a ich prípojných vozidlách 15.09.2005
395/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach farmako-ekonomického rozboru lieku 15.09.2005
396/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok 15.09.2005