Vyhláška č. 396/2005 Z. z.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok

Čiastka 167/2005
Platnosť od 08.09.2005 do29.02.2012
Účinnosť od 15.09.2005 do29.02.2012
Zrušený 82/2012 Z. z.

396

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 18. augusta 2005

o rozsahu priameho dodávania humánnych liekov a zdravotníckych pomôcok zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti držiteľmi povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

(1) Držiteľ povolenia na veľkodistribúciu liekov a zdravotníckych pomôcok (ďalej len „držiteľ povolenia“) môže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise1) humánne lieky s obsahom liečiv a v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Držiteľ povolenia môže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise2) humánne lieky s obsahom liečiv a v liekových formách, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2.

§ 2

Držiteľ povolenia môže dodávať zdravotníckym zariadeniam ambulantnej zdravotnej starostlivosti uvedeným v osobitnom predpise3) zdravotnícke pomôcky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 3.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2005.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 396/2005 Z. z.

LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE1)

A03BA01 Atropín amp.
A03BB01 Butylskopolamín amp.
A12AA07 Chlorid vápenatý amp.
A12CC02 Síran horečnatý amp.
B05BA03 Glukóza amp., sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
C01AA05 Digoxín amp.
C01DA08 Izosorbid dinitrát inhal. sprej
C03CA01 Furosemid amp.
C07AB02 Metoprolol amp.
H02AB09 Hydrokortizón amp.
N01BB Trimekaín amp.
N01BB02 Lidokaín amp.
N02AA01 Morfín4) amp.
N02AB02 Petidín4) amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05AD01 Haloperidol amp.
N05BA01 Diazepam4) amp., p. rect.
R03CA01 Epinefrín amp.
R03DA05 Aminofylín amp.
R06AD02 Prometazín amp.
V07AB Voda na injekcie amp.

4) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 396/2005 Z. z.

LIEČIVÁ, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE2)

B05BA03 Glukóza amp., sol. inf.
B05BB01 Fyziologický roztok (0,9-percentný chlorid sodný) sol. inf.
N02AA01 Morfín4) amp.
N02AB02 Petidín4) amp.
N02AX02 Tramadol amp.
N05BA01 Diazepam4) p. rect.
V07AB Voda na injekcie amp.

4) Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 396/2005 Z. z.

ZDRAVOTNÍCKE POMÔCKY, KTORÉ MÔŽE DRŽITEĽ POVOLENIA DODÁVAŤ ZDRAVOTNÍCKYM ZARIADENIAM AMBULANTNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UVEDENÝM V OSOBITNOM PREDPISE3)

Gáza hydrofilná

Hotový obväz

Lopatka na jazyk (drevená)

Náplasť rýchloobväz

Obväz hydrofilný

Obvinadlo hydrofilné

Striekačka injekčná PE 2 ml, 5 ml, 10 ml a 20 ml na jedno použitie

Šatka trojrohá

Vata obväzová

Vata buničitá

Prípravky na dezinfekciu

Airway

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 2 písm. a) až d) zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 7 ods. 2 písm. e) a g) zákona č. 578/2004 Z. z.

3) § 7 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.