Čiastka č. 101/2005 Z. z.

Vydaná dňa: 03.06.2005
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
227/2005 Z. z. Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 01.07.2005
228/2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o vlastných zdrojoch finančného konglomerátu a metódach výpočtu dostatočnej výšky vlastných zdrojov finančného konglomerátu podľa zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 01.07.2005
229/2005 Z. z. Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov