Oznámenie č. 229/2005 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov

Čiastka 101/2005
Platnosť od 03.06.2005 do30.06.2006
Zrušený 440/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

229

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 12 ods. 5 a § 22 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 184/1993 Z. z. o krmivách

výnos z 13. mája 2005 č. 2374/2005-100, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo 7. októbra 1997 č. 1497/3/1997-100, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 106/1998 Z. z.).

Týmto výnosom sa upravujú požiadavky na uvádzanie doplnkových látok do obehu, na ich zloženie, skúšanie a hodnotenie a bližšie požiadavky biologického overovania krmív.

Výnos nadobúda účinnosť 15. júna 2005.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 14/2005 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.