Čiastka č. 67/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 18.03.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
140/2004 Z. z. Ústavný zákon, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 18.03.2004
141/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov 01.04.2004
142/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkov náterovými látkami 01.04.2004
143/2004 Z. z. Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) 01.04.2004
144/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok