Oznámenie č. 144/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok

Čiastka 67/2004
Platnosť od 18.03.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 243/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. júna 2005.

144

OZNÁMENIE

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 107 a 139e zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 29. marca 2004 č. SELP/K-17/1-314, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok.

Výnos upravuje podrobnosti o poskytovaní proviantných náležitostí, výstrojných náležitostí a o používaní vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky a študentov vojenských vysokých škôl.

Výnos ďalej ustanovuje zásady a pravidlá nosenia vojenskej rovnošaty a vojenských výstrojných súčiastok poberatelmi výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku zo sociálneho zabezpečenia vojakov, účastníkmi boja proti fašizmu a rehabilitovanými vojakmi, ktorým bolo povolené nosiť vojenskú rovnošatu.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Výnos bude uverejnený v čiastke 13/2004 Vestníka Ministerstva obrany Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve obrany Slovenskej republiky.