Čiastka č. 303/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 30.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
742/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania 01.01.2005
743/2004 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností 01.01.2005
744/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania
745/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003
746/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 3. augusta 2004 č. MF/003652/2004-72, ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov