Oznámenie č. 745/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003

Čiastka 303/2004
Platnosť od 30.12.2004
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

745

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 1, § 20 ods. 1 a 2 a § 22 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. decembra 2004 č. 01/R/2004, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 9. decembra 2003 č. 01/R/2003 (oznámenie č. 566/2003 Z. z.), ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v znení opatrenia z 22. decembra 2003 č. 02/R/2003 (oznámenie č. 593/2003 Z. z.).

Opatrením sa

– ruší regulácia cien za nájom nebytových priestorov a

– ustanovuje kompetencia vyšších územných celkov v regulácii cien vnútroštátnej prímestskej pravidelnej autobusovej dopravy osôb, ak vzdialenosť od východiskovej zastávky po konečnú zastávku nepresahuje 100 km.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 15/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.