Čiastka č. 294/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 22.12.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
705/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o prístupe Slovenskej republiky k Protokolu vyhotovenému na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o výklade Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev Súdnym dvorom Európskych spoločenstiev prostredníctvom predbežných rozhodnutí