Čiastka č. 229/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 19.10.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
546/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01.01.2005
547/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o doplnení Zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa o vyhlásenie Slovenskej republiky k článkom 23, 26 a 52
548/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Protokolu k Zmluve medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci v oblasti colníctva
r1/c229/2004 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 193/1995 Z. z.