Čiastka č. 157/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 25.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
371/2004 Z. z. Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 01.01.2005
372/2004 Z. z. Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima 01.07.2004