Opatrenie č. 372/2004 Z. z.Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o ustanovení súm životného minima

Čiastka 157/2004
Platnosť od 25.06.2004
Účinnosť od 01.07.2004

OBSAH

372

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 18. júna 2004

o ustanovení súm životného minima

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Sumy životného minima upravené podľa § 5 ods. 2 písm. b) zákona sa ustanovujú takto:

a) v § 2 písm. a) zákona sa suma „4 210 Sk“ nahrádza sumou „4 580 Sk“,

b) v § 2 písm. b) zákona sa suma „2 940 Sk“ nahrádza sumou „3 200 Sk“,

c) v § 2 písm. c) zákona sa suma „1 910 Sk“ nahrádza sumou „2 080 Sk“.


§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2004.


Ľudovít Kaník v. r.