Čiastka č. 155/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 24.06.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
367/2004 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 01.07.2004
368/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave