Oznámenie č. 368/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 155/2004
Platnosť od 24.06.2004
Redakčná poznámka

Dodatok č. 1 k dohode nadobudol platnosť 6. mája 2004 na základe článku 18 dohody.

368

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. októbra 2003 bol v Bratislave podpísaný Dodatok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave (oznámenie č. 20/1996 Z. z.).

Dodatok č. 1 k dohode nadobudol platnosť 6. mája 2004 na základe článku 18 dohody.

K oznámeniu č. 368/2004 Z. z.

DODATOK Č.1

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Slovenskej republiky a vláda Republiky Slovinsko (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli na Dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Republiky Slovinsko o medzinárodnej cestnej doprave podpísanej 21. júla 1994 v Bratislave (ďalej len „dohoda“).

Článok 1

Článok 8 dohody sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

3. Zmiešaná komisia zriadená podľa článku 17 tejto dohody môže rozšíriť zoznam prepráv oslobodených od povolenia uvedených v odseku 1 tohto článku.“

Článok 2

Článok 11 dohody znie:

1. Doprava vozidlami evidovanými na území štátu jednej zmluvnej strany dočasne vykonávaná v súlade s ustanoveniami tejto dohody sa na území štátu druhej zmluvnej strany oslobodzuje od všetkých daní a poplatkov spojených s používaním alebo vlastníctvom vozidiel a prevádzkou vozidiel na cestách štátu druhej zmluvnej strany.

2. Palivo obsiahnuté v bežných výrobcom pevne zabudovaných nádržiach vozidiel na účely pohonu vozidla a na uchovanie tovaru pri kontrolovanej teplote, ako aj mazivá, sú oslobodené od cla, daní a iných platieb vyberaných pri dovoze podľa vnútroštátnych právnych predpisov štátov zmluvných strán.

3. Náhradné dielce dočasne dovezené na územie štátu druhej zmluvnej strany na účely opravy poškodených vozidiel vykonávajúcich dopravu podľa tejto dohody sú oslobodené od cla v súlade s platnými colnými predpismi štátu zmluvnej strany. Vymenené dielce sa vyvezú späť alebo sa zničia pod dohľadom príslušných colných orgánov štátu tejto druhej zmluvnej strany.

4. Doprava vykonávaná podľa ustanovení tejto dohody na území štátu druhej zmluvnej strany podlieha poplatkom za používanie ciest, mostov a tunelov. Tieto poplatky sa vyberajú od vnútroštátnych i zahraničných dopravcov na základe nediskriminácie.“

Článok 3

Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou dohody a nadobudne platnosť podľa článku 18 dohody.

Dané v Bratislave 14. októbra 2003 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a slovinskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Ján Kotuľa v. r.

Za vládu

Republiky Slovinsko:

Ada Filip-Slivnik v. r.