Čiastka č. 14/2004 Z. z.

Vydaná dňa: 23.01.2004
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
29/2004 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení