Oznámenie č. 29/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení

Čiastka 14/2004
Platnosť od 23.01.2004
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť 1. februára 2004.

29

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. mája 2002 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas so zmluvou uznesením č. 202 z 27. februára 2003 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 30. apríla 2003.

Zmluva nadobudne platnosť 1. februára 2004 na základe článku 53.

K oznámeniu č. 29/2004 Z. z.

ZMLUVA

medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom o sociálnom zabezpečení

Slovenská republika a Luxemburské veľkovojvodstvo (ďalej len „zmluvné strany“) vedené želaním upraviť vzájomné vzťahy medzi obidvoma štátmi v oblasti sociálneho zabezpečenia rozhodli sa uzavrieť zmluvu o sociálnom zabezpečení a dohodli sa takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Definície

1. Na účely vykonávania tejto zmluvy týmito pojmami sa označuje:

a) „právne predpisy“ – zákony, všeobecne záväzné právne predpisy a smernice vzťahujúce sa na oblasti sociálneho zabezpečenia uvedené v článku 2 ods. 1,

b) „príslušný úrad“

i) vo vzťahu k Slovenskej republike – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

ii) vo vzťahu k Luxemburskému veľkovojvodstvu – minister, ktorý má vo svojej kompetencii sociálne zabezpečenie,

c) „nositeľ“ – inštitúcia alebo úrad, ktorému patrí vykonávanie právnych predpisov uvedených v článku 2 ods. 1 buď vcelku, alebo sčasti,

d) „príslušný nositeľ“ – nositeľ, u ktorého je poistený účastník konania v čase podania žiadosti o dávky, alebo nositeľ, od ktorého má účastník konania nárok na dávky,

e) „doby poistenia“ – doby platenia príspevkov, doby zamestnania alebo zárobkovej činnosti definované právnymi prepismi alebo započítané ako doby poistenia, ako aj všetky doby im na roveň postavené, ak ich právne predpisy uznávajú za rovnocenné s dobami poistenia, so zamestnaním alebo zárobkovou činnosťou,

f) „dávky“ – všetky dávky peňažné a vecné, dôchodky a renty vrátane všetkých ich častí z verejných fondov, takisto valorizačné zvýšenia a dodatkové príspevky podľa ustanovení tretej časti, ako aj kapitálové dávky, ktoré môžu byť nahradené dôchodkami alebo penziami, a platby uskutočnené z titulu úhrady príspevkov,

g) „rodinné dávky“

i) vo vzťahu k Slovenskej republike – príspevok pri narodení dieťaťa a prídavky na deti,

ii) vo vzťahu k Luxemburskému veľkovojvodstvu – pravidelné peňažné dávky poskytované podľa počtu detí a podľa ich veku, ako aj všetky peňažné alebo vecné dávky určené na kompenzáciu rodinných nákladov,

h) „rodinní príslušníci“ – osoby definované alebo uznané za rodinných príslušníkov alebo určené za členov domácnosti v právnych predpisoch, podľa ktorých sa dávky poskytujú, alebo v prípadoch uvedených v článku 13 podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na ktorej území majú trvalý pobyt.

2. Ostatné pojmy použité v tejto zmluve majú význam, aký im patrí podľa príslušných právnych predpisov.

Článok 2

Vecný rozsah

1. Táto zmluva sa vzťahuje:

– v Slovenskej republike na právne predpisy o

a) nemocenskom poistení: nemocenské, peňažná pomoc v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny, vyrovnávací príspevok v tehotenstve a materstve,

b) dôchodkovom zabezpečení: starobný dôchodok, invalidný dôchodok, čiastočný invalidný dôchodok, vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok,

c) pracovných úrazoch a chorobách z povolania,

d) príspevku pri narodení dieťaťa,

e) prídavkoch na deti,

f) zdravotnom poistení,

g) zamestnanosti,

– v Luxemburskom veľkovojvodstve na právne predpisy o

a) nemocenskom poistení a poistení v materstve,

b) dôchodkovom poistení v starobe, invalidite a pozostalosti okrem osobitných režimov štátnych zamestnancov,

c) poistení pre prípad pracovných úrazov a chorôb z povolania,

d) rodinných dávkach,

e) dávkach v nezamestnanosti.

2. Táto zmluva sa vzťahuje aj na všetky právne predpisy a ustanovenia, ktorými sa menia, dopĺňajú alebo novelizujú právne predpisy uvedené v odseku 1 tohto článku.

3. Táto zmluva sa vzťahuje aj na právne predpisy zahŕňajúce nové oblasti sociálneho zabezpečenia za predpokladu, že sa tak zmluvné strany dohodnú.

4. Táto zmluva sa nevzťahuje na dávky sociálnej pomoci a na dávky prislúchajúce obetiam vojny.

Článok 3

Osobný rozsah

Ustanovenia tejto zmluvy sa vzťahujú na osoby, ktoré podliehajú alebo podliehali právnym predpisom jednej zo zmluvných strán, ako aj na ich rodinných príslušníkov a pozostalých.

Článok 4

Rovnosť zaobchádzania

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zo zmluvných strán a na ktoré sa vzťahujú ustanovenia tejto zmluvy, majú rovnaké práva a povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov uvedených v článku 2 za tých istých podmienok ako štátni občania tejto zmluvnej strany.

Článok 5

Dobrovoľné pokračovanie poistenia

Osoby, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zo zmluvných strán, môžu dobrovoľne pokračovať v účasti na poistení uvedenom v článku 2 za tých istých podmienok ako štátni občania tejto zmluvnej strany, prípadne sa môžu zohľadniť poistné doby získané na území druhej zmluvnej strany.

Článok 6

Export dávok

Ak táto zmluva neustanovuje inak, nárok na dávky sa nesmie zamietnuť a tieto dávky sa nesmú krátiť, zastaviť alebo odňať z dôvodu, že oprávnená osoba býva na území druhej zmluvnej strany.

Článok 7

Súbeh dávok

1. Táto zmluva nepriznáva ani nezachováva nárok na niekoľko dávok rovnakého druhu za tú istú dobu poistenia. Toto ustanovenie neplatí pre dávky pri invalidite, starobe a pri úmrtí, ktoré sa priznávajú podľa ustanovení tretej časti druhej kapitoly tejto zmluvy.

2. Ustanovenia právnych predpisov jednej zmluvnej strany o krátení, pozastavení či odňatí dávok v prípade ich súbehu s inými dávkami či príjmami alebo z dôvodu výkonu zárobkovej činnosti sa uplatňujú aj vo vzťahu k poberateľom dávok získaných podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany alebo vo vzťahu k osobám majúcim príjem či vykonávajúcim zárobkovú činnosť na území druhej zmluvnej strany.

3. Príslušný úrad zmluvnej strany môže vo vzťahu k poberateľom dávok obmedziť použitie ustanovení právnych predpisov o krátení, pozastavení či odňatí dávok v prípade ich súbehu podľa odsekov 1 a 2 alebo úplne vylúčiť ich uplatnenie.

DRUHÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 8

Všeobecné pravidlá

Uplatňovanie právnych predpisov uvedených v týchto ustanoveniach:

a) zamestnanci, ktorí pracujú na území jednej zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tejto zmluvnej strany aj vtedy, ak majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany alebo ak podnik alebo zamestnávateľ, ktorý ich zamestnáva, má sídlo na území druhej zmluvnej strany,

b) osoby, ktoré nie sú zamestnancami a ktoré vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť na území jednej zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tejto strany aj v prípade, ak majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany,

c) námorníci vykonávajúci pracovnú činnosť na palube námornej lode plaviacej sa pod vlajkou jednej zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tejto zmluvnej strany,

d) štátni zamestnanci alebo zamestnanci verejnej služby zmluvných strán, ktorí sú vyslaní z územia jednej zmluvnej strany na územie druhej zmluvnej strany, podliehajú aj naďalej právnym predpisom prvej zmluvnej strany.

Článok 9

Osobitné pravidlá

Výnimky z ustanovenia článku 8 písm. a):

a) Zamestnanci vykonávajúci zamestnanie na území jednej zmluvnej strany, ktorých vyslal ich zamestnávateľ na územie druhej zmluvnej strany, aby tam preňho vykonávali prácu, podliehajú naďalej právnym predpisom prvej strany za predpokladu, že dĺžka tohto zamestnania nepresiahne dvanásť mesiacov. Ak trvanie zamestnania presiahne dvanásť mesiacov, uplatňujú sa naďalej právne predpisy prvej zmluvnej strany, a to po dobu najviac ďalších dvanásť mesiacov za predpokladu, že to príslušný úrad druhej zmluvnej strany alebo nositeľ určený príslušným úradom odsúhlasí pred skončením prvého dvanásťmesačného obdobia.

b) Členovia posádok, ktorých zamestnávajú dopravné spoločnosti so sídlom na území jednej zmluvnej strany, podliehajú právnym predpisom tejto zmluvnej strany, ak členov posádok týchto dopravných spoločností nezamestnáva ich pobočka nachádzajúca sa na území druhej zmluvnej strany.

Článok 10

Diplomatické misie a konzulárne úrady

1. Diplomati, členovia diplomatickej misie a konzulárneho úradu, ako aj osoby zamestnané v ich službách podliehajú právnym predpisom uvedeným vo Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch z 18. apríla 1961 alebo vo Viedenskom dohovore o konzulárnych stykoch z 24. apríla 1963.

2. Ustanovenie článku 8 písm. a) sa vzťahuje aj na členov obslužného personálu diplomatickej misie a konzulárneho úradu a na súkromné služobné osoby zamestnané u zamestnancov týchto diplomatických misií alebo konzulárnych úradov. Títo zamestnanci si môžu vybrať uplatňovanie právnych predpisov vysielajúcej krajiny, ak sú jej štátnymi občanmi. Táto voľba nadobúda platnosť dňom nástupu do zamestnania a musí byť vykonaná v lehote šiestich mesiacov, ktoré začínajú plynúť dňom nástupu do zamestnania.

Článok 11

Výnimky

Príslušné úrady zmluvných strán môžu po vzájomnej dohode ustanoviť výnimky z ustanovení článkov 8 a 9 tejto zmluvy vo vzťahu k niektorým zamestnancom alebo niektorým skupinám zamestnancov.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

PRVÁ KAPITOLA
CHOROBA A MATERSTVO

Článok 12

Sčítanie dôb poistenia

Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany je nadobudnutie, trvanie alebo opätovné nadobudnutie nároku na dávky podmienené splnením určitej doby poistenia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany zohľadní v potrebnom rozsahu doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ak sa tieto doby poistenia neprekrývajú.

Článok 13

Nárok na dávky počas pobytu na území druhej zmluvnej strany

1. Osoba, ktorá má trvalý pobyt na území jednej zmluvnej strany a ktorá má nárok na vecné dávky v súlade s právnymi predpismi tejto strany, má nárok na vecné dávky počas prechodného pobytu na území druhej zmluvnej strany, ak si jej stav vyžaduje nevyhnutnú lekársku starostlivosť.

2. Vecné dávky poskytuje nositeľ miesta prechodného pobytu podľa ním uplatňovaných právnych predpisov, najmä ak ide o rozsah a podmienky poskytovania vecných dávok. Trvanie poskytovania týchto dávok však ustanovuje právny predpis prvej zmluvnej strany.

3. Ak sa peňažné dávky v prípade choroby alebo materstva poskytujú podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, budú sa pri prechodnom pobyte oprávnenej osoby na území druhej zmluvnej strany naďalej poskytovať priamo príslušným nositeľom.

Článok 14

Nárok na dávky poberateľov dôchodkov a rent

1. Ak dôchodca majúci nárok na dôchodok alebo rentu podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán má trvalý pobyt na území jednej zmluvnej strany, vecné dávky bude poskytovať nositeľ v mieste trvalého pobytu, akoby poberal dôchodok alebo rentu len podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany.

2. Ak dôchodca majúci nárok na dôchodok alebo rentu podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán, ktorý má podľa týchto právnych predpisov nárok na vecné dávky, má trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, vecné dávky mu poskytuje nositeľ v mieste trvalého pobytu podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré vykonáva, akoby bol u neho poistený.

3. Ak dôchodca poberajúci dôchodok alebo rentu uvedenú v odseku 2 má prechodný pobyt alebo zmení trvalý pobyt na územie zmluvnej strany, podľa ktorej právnych predpisov má nárok na dôchodok alebo rentu, poskytnú sa mu vecné dávky podľa ustanovení právnych predpisov tejto zmluvnej strany.

Toto pravidlo platí aj v prípade, ak mu v rovnakom prípade choroby alebo materstva už nositeľ zmluvnej strany, na ktorej území mal trvalý pobyt pred zmenou prechodného pobytu alebo pred zmenou trvalého pobytu, dávky poskytol.

Článok 15

Nárok na dávky pre rodinných príslušníkov

1. Osoby, ktoré majú nárok na vecné dávky z dôvodu, že sú rodinnými príslušníkmi podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany a ktoré majú trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, sú vyňaté z poistenia tejto zmluvnej strany.

Týmto osobám poskytuje vecné dávky nositeľ v mieste trvalého pobytu na území zmluvnej strany podľa jeho právnych predpisov tak, akoby tam boli poistené.

2. Ak majú rodinní príslušníci prechodný pobyt alebo ak zmenia trvalý pobyt na územie príslušnej zmluvnej strany, poskytnú sa im dávky podľa ustanovení právnych predpisov tejto zmluvnej strany aj vtedy, ak im už v rovnakom prípade choroby alebo materstva nositeľ tej zmluvnej strany, na ktorej území mali trvalý pobyt pred zmenou prechodného pobytu alebo pred zmenou trvalého pobytu, dávky poskytol.

3. Ustanovenie odseku 1 neplatí, ak rodinní príslušníci vykonávajú zárobkovú činnosť alebo poberajú dôchodok, alebo rentu zakladajúcu im nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov zmluvnej strany, na ktorej území majú trvalý pobyt.

Článok 16

Dávky v materstve

Ak by poistenec alebo rodinný príslušník mali pri vykonávaní tejto kapitoly nárok na dávky v materstve podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, poskytnú sa im dávky podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na ktorej území došlo k pôrodu, s prihliadnutím na ustanovenia článku 12 tejto zmluvy.

Článok 17

Obnovenie nároku na dávky

Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany nárok na vecné dávky závisí od určitej doby potrebnej na obnovu nároku, dávky, ktoré sa už poskytli na území druhej zmluvnej strany, sa považujú za dávky poskytnuté podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany, za podmienok určených vo vykonávacej dohode.

Článok 18

Vzdanie sa vzájomného uhrádzania

Vecné dávky poskytnuté podľa ustanovení tretej časti prvej kapitoly tejto zmluvy uhradí nositeľ, ktorý ich poskytol.

DRUHÁ KAPITOLA
INVALIDITA, STAROBA A SMRŤ

Článok 19

Sčítanie dôb poistenia

1. Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik, zachovanie alebo obnovenie nároku na dávky existenciou alebo získaním určitej doby poistenia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany zohľadní, ak je to nevyhnutné, aj existenciu alebo neprekrývajúce sa doby zodpovedajúceho poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

2. Ak osoba nemá nárok na dávku na základe súčtu dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, nárok na dávku sa určí tak, že sa sčítajú tieto doby s dobami získanými podľa právnych predpisov tretieho štátu, s ktorým majú obidve zmluvné strany uzavretú zmluvu o sociálnom zabezpečení obsahujúcu pravidlá o sčítaní dôb poistenia.

Článok 20

Podmienka predchádzajúceho poistenia

Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú započítanie určitých dôb poistenia tým, že príslušná osoba musí byť predtým poistená podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany, zohľadnia sa aj doby poistenia získané príslušnou osobou podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany. Uplatňovanie prvej vety je podmienené tým, že príslušná osoba naposledy získala doby poistenia podľa právnych predpisov, podľa ktorých sa toto započítanie vyžaduje.

Článok 21

Doby poistenia kratšie ako jeden rok

Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov jednej zo zmluvných strán nedosiahnu spolu jeden rok, neposkytne sa podľa týchto právnych predpisov žiadna dávka, iba ak by vznikol nárok len na základe týchto dôb poistenia v súlade s týmito právnymi predpismi. Už uvedené doby poistenia sa zohľadnia pre nadobudnutie, trvanie a opätovné nadobudnutie nároku na dávky druhou zmluvnou stranou, ako aj podľa ustanovenia článku 23 ods. 2 okrem ustanovenia uvedeného v písmene c).

Článok 22

Predĺženie rozhodného obdobia

Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik nároku na dávky získaním doby poistenia počas určitého obdobia, ktoré predchádza vzniku udalosti, a ak je v týchto právnych predpisoch určené, že niektoré fakty alebo okolnosti predlžujú túto dobu poistenia, tieto fakty a okolnosti majú rovnaký účinok, aj keď sa vyskytnú na území druhej zmluvnej strany.

Článok 23

Používanie luxemburských právnych predpisov a výpočet dávok

1. Ak osoba podliehala luxemburským právnym predpisom a podmienky na vznik nároku na dôchodok boli splnené bez ohľadu na ustanovenia článku 19, príslušný luxemburský nositeľ podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré vykonáva, ustanoví výšku dávky zodpovedajúcu celkovej dĺžke dôb poistenia, ktoré sa zohľadňujú podľa týchto právnych predpisov.

Tento nositeľ vypočíta tiež časť dôchodku, ktorý by patril pri vykonávaní pravidiel uvedených v odseku 2.

Prihliada sa len na vyššiu z týchto súm.

2. Ak osoba podliehala luxemburským právnym predpisom a podmienky na vznik nároku na dávku sú splnené len s prihliadnutím na ustanovenie článku 19, príslušný luxemburský nositeľ bude postupovať podľa nasledujúcich pravidiel:

a) nositeľ vypočíta teoretickú výšku dávky, na ktorú by mala osoba nárok, keby všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán boli získané podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva,

b) pre výpočet teoretickej výšky dávky uvedenej v písmene a) sa ako vymeriavací základ na výpočet zohľadnia len doby poistenia získané podľa luxemburských právnych predpisov,

c) príslušný luxemburský nositeľ potom na základe tejto teoretickej výšky stanoví skutočnú výšku dôchodku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi dĺžkou dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva a celkovou dĺžkou dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

3. Ak osoba získa nárok na dôchodok podľa luxemburských právnych predpisov iba s prihliadnutím na ustanovenie článku 19 ods. 2, pri vykonávaní ustanovenia odseku 2 sa zohľadnia aj doby poistenia získané podľa právnych predpisov tretieho štátu.

Článok 24

Používanie právnych predpisov Slovenskej republiky Výpočet dávok

1. Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku aj bez doby poistenia získanej podľa luxemburských právnych predpisov, len za doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky, nositeľ v Slovenskej republike vymeria takúto dávku bez ohľadu na dĺžku doby poistenia získanú podľa luxemburských právnych predpisov.

2. Ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne osobe alebo jej pozostalým nárok na dávku len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, určí sa dávka takto:

a) nositeľ v Slovenskej republike najprv zistí, či podľa jeho právnych predpisov spĺňa príslušná osoba s prihliadnutím na súčet dôb poistenia podmienky nároku na dávku,

b) ak vznikol nárok na dávku podľa písmena a), vypočíta nositeľ v Slovenskej republike najprv teoretickú sumu dávky, ktorá by jej patrila, keby sa všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán zohľadnili podľa slovenských právnych predpisov,

c) na základe teoretickej sumy dávky vymeria nositeľ dávku v sume zodpovedajúcej pomeru medzi skutočne získanou dobou poistenia podľa slovenských právnych predpisov a celkovou dobou poistenia získanou podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán.

3. Ak doby poistenia získané podľa právnych predpisov Slovenskej republiky nedosiahnu 12 mesiacov, dávka sa podľa zmluvy neposkytne. Toto neplatí, ak podľa právnych predpisov Slovenskej republiky vznikne nárok na dávku iba na základe týchto dôb poistenia. Dobu poistenia kratšiu ako 12 mesiacov získanú podľa luxemburských právnych predpisov započíta nositeľ v Slovenskej republike na výpočet sumy dávky, ktorá prislúcha podľa slovenských právnych predpisov.

4. Ak nositeľ v Slovenskej republike môže vypočítať sumu dávky len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa slovenských právnych predpisov, nepoužije ustanovenie odseku 2.

5. Ak sa poberateľovi dôchodku z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky vypláca súčasne dôchodok iného druhu z akéhokoľvek luxemburského dôchodkového poistenia, úprava dôchodku vyplácaného z dôchodkového zabezpečenia Slovenskej republiky z dôvodu súbehu sa nevykoná.

TRETIA KAPITOLA
PRACOVNÉ ÚRAZY A CHOROBY Z POVOLANIA

Článok 25

Nárok na dávky

1. Osoba, ktorá z dôvodu pracovného úrazu alebo choroby z povolania má nárok na vecné dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany a ktorá má prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území druhej zmluvnej strany, dostane vecné dávky od nositeľa v mieste trvalého alebo prechodného pobytu podľa ustanovení právnych predpisov, ktoré tento nositeľ uplatňuje a na jeho náklady.

2. Ak ide o peňažné dávky, uplatňuje sa obdobne článok 13 ods. 3.

3. Príslušné úrady zmluvných strán sa môžu vzájomne dohodnúť, že ustanovenie odseku 1 sa nepoužije a náklady spojené s poskytovaním vecných dávok v mieste prechodného pobytu alebo trvalého pobytu uhradí príslušný nositeľ.

Článok 26

Sčítanie dôb zamestnania na uznanie choroby z povolania

Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany ustanovujú, že sa dávky z dôvodu choroby z povolania poskytujú, len ak činnosť, ktorá chorobu môže spôsobiť, bola vykonávaná počas určitej minimálnej doby, potom príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany prihliada, ak je to potrebné, na účely sčítania aj na doby vykonávania takejto činnosti, počas ktorej sa na ňu vzťahovali právne predpisy druhej zmluvnej strany

Článok 27

Prihliadanie na predchádzajúce pracovné úrazy a choroby z povolania

Ak právne predpisy jednej zo zmluvných strán ustanovujú, že na určenie stupňa práceneschopnosti v prípade pracovného úrazu alebo choroby z povolania sa zohľadnia aj predchádzajúce pracovné úrazy alebo choroby z povolania, v takom prípade sa zohľadnia aj predchádzajúce pracovné úrazy a choroby z povolania vzniknuté podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany tak, ako keby boli vznikli podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.

Článok 28

Uznanie choroby z povolania pri vykonávaní činnosti na území obidvoch zmluvných strán

Dávky v prípade choroby z povolania, na ktoré vznikol nárok podľa právnych predpisov obidvoch zmluvných strán, sa poskytnú len podľa právnych predpisov tej zmluvnej strany, na ktorej území bola naposledy vykonávaná činnosť, ktorá mohla spôsobiť chorobu z povolania a za predpokladu, že príslušná osoba spĺňa podmienky ustanovené týmito právnymi predpismi.

Článok 29

Zhoršenie choroby z povolania

Ak osoba poberá alebo poberala dávku za chorobu z povolania podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany, a v prípade zhoršenia choroby z povolania rovnakého charakteru si uplatní nárok na dávky podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, postupuje sa takto:

a) ak osoba nevykonávala na území druhej zmluvnej strany činnosť, ktorá mohla spôsobiť chorobu z povolania alebo ju zhoršiť, príslušný nositeľ prvej zmluvnej strany je povinný poskytnúť dávku na vlastné náklady a podľa vlastných právnych predpisov s tým, že zohľadní aj zhoršenie choroby z povolania,

b) ak osoba vykonávala na území druhej zmluvnej strany takúto činnosť, príslušný nositeľ prvej zmluvnej strany je povinný poskytnúť dávku na vlastné náklady podľa platných právnych predpisov bez ohľadu na zhoršenie choroby. Príslušný nositeľ druhej zmluvnej strany poskytne osobe príplatok, ktorého výška sa rovná rozdielu medzi výškou dávky prislúchajúcou po zhoršení a výškou dávky, ktorá by prislúchala pred zhoršením choroby z povolania, podľa vlastných právnych predpisov.

ŠTVRTÁ KAPITOLA
RODINNÉ DÁVKY

Článok 30

Sčítanie dôb poistenia

Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú vznik, zachovanie alebo obnovenie nároku na rodinné dávky splnením určitej doby poistenia, príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany, ak je to potrebné, zohľadní aj doby poistenia získané podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany.

Článok 31

Nárok na dávky

Deti, ktoré majú trvalý pobyt na území jednej zmluvnej strany, majú nárok na dávky podľa právnych predpisov tejto zmluvnej strany. Tieto dávky poskytuje nositeľ miesta trvalého pobytu detí podľa právnych predpisov, ktoré vykonáva a na svoje náklady.

Článok 32

Osobitosti slovenských právnych predpisov

Nárok na rodinné dávky pre oprávnené osoby s trvalým alebo dlhodobým pobytom na území Slovenskej republiky vzniká za podmienok a v rozsahu určenom právnymi predpismi Slovenskej republiky.

PIATA KAPITOLA
NEZAMESTNANOSŤ

Článok 33

Sčítanie dôb zamestnania

1. Ak právne predpisy jednej zmluvnej strany podmieňujú získanie, trvanie alebo obnovenie nároku na dávky splnením dôb poistenia, zamestnania alebo zárobkovej činnosti na účely započítania, nositeľ, ktorý uplatňuje tieto právne predpisy, zohľadňuje aj doby poistenia, zamestnania alebo zárobkovej činnosti získané podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany za predpokladu, že tieto doby možno považovať za doby poistenia tak, ako keby boli získané podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.

2. Ustanovenie odseku 1 sa uplatňuje za podmienky, že nezamestnaný naposledy podliehal právnym predpisom tej zmluvnej strany, od ktorej dávky požaduje a vykonával zárobkovú činnosť podľa týchto právnych predpisov najmenej štyri týždne za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti.

3. Ustanovenie odseku 1 sa uplatňuje napriek skončeniu zamestnania, aj keď sa skončilo pred dosiahnutím štyroch týždňov za predpokladu, že toto zamestnanie malo trvať dlhšie, a ak jeho skončenie nebolo zavinené nezamestnaným.

4. V prípade uplatňovania odsekov 1 až 3, na stanovenie doby poskytovania dávok, príslušný nositeľ v prípade potreby zohľadňuje aj obdobie, počas ktorého dávky poskytoval nositeľ druhej zmluvnej strany za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti o dávky.

Článok 34

Prihliadanie na rodinných príslušníkov

Ak podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany závisí výška dávky od počtu rodinných príslušníkov, prihliada príslušný nositeľ tejto zmluvnej strany tiež na rodinných príslušníkov s trvalým pobytom na území druhej zmluvnej strany.

Článok 35

Podmienka trvalého pobytu

Článok 6 zmluvy sa na túto kapitolu nevzťahuje.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 36

Vykonávacia dohoda

Postup pri vykonávaní tejto zmluvy je určený vo vykonávacej dohode.

Článok 37

Kontaktné miesta

Na uľahčenie vykonávania tejto zmluvy, a najmä na zabezpečenie jednoduchého a rýchleho spojenia medzi príslušnými nositeľmi obidvoch strán sa určujú tieto kontaktné miesta:

– Slovenskej republike: Sociálna poisťovňa,

– v Luxemburskom veľkovojvodstve: Generálny inšpektorát sociálneho zabezpečenia.

Článok 38

Vzájomná administratívna pomoc

1. Príslušné úrady si navzájom poskytujú informácie o všetkých opatreniach prijatých na vykonávanie tejto zmluvy a informácie o všetkých zmenách právnych predpisov, ktoré by mohli zmeniť vykonávanie tejto zmluvy.

2. Na účely vykonávania zmluvy si príslušné úrady a nositelia poskytujú vzájomnú pomoc tak, akoby išlo o vykonávanie ich vlastných právnych predpisov.

3. Nositelia si vzájomne uznávajú doklady vydávané príslušnými orgánmi druhej zmluvnej strany; o posúdení zdravotného stavu alebo stupňa invalidity však rozhoduje výlučne nositeľ zmluvnej strany, ktorý je príslušný na poskytovanie dávok. Pritom môže prihliadnuť na správy a lekárske posudky zaslané nositeľmi druhej zmluvnej strany.

4. Lekárske vyšetrenia, ktorých vykonávanie je požadované právnymi predpismi jednej zmluvnej strany a týkajúce sa osoby s trvalým pobytom na území druhej zmluvnej strany, bude uskutočňovať na žiadosť príslušného nositeľa lekár, zdravotnícke zariadenie alebo nositeľ v mieste trvalého pobytu tejto osoby.

Článok 39

Platenie príspevkov

1. Platenie príspevkov prislúchajúcich nositeľovi jednej zo zmluvných strán sa môže realizovať na území druhej zmluvnej strany na základe postupov a so všetkými výhodami uplatňovanými pri platení príspevkov prislúchajúcich príslušnému nositeľovi druhej zmluvnej strany.

2. Podmienky vykonávania tohto článku môžu byť predmetom vykonávacích dohôd medzi príslušnými úradmi.

Článok 40

Regres voči tretej osobe zodpovednej za škodu

Ak má osoba poberajúca dávky podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany nárok na náhradu škody vzniknutej na území druhej zmluvnej strany, má právo požadovať náhradu za škodu od tretej osoby na území tejto druhej zmluvnej strany, a prípadné nároky nositeľa voči tretej osobe sa upravujú takto:

a) ak podľa platných právnych predpisov prechádzajú na povinného nositeľa nároky, ktoré má poberateľ dávok voči tretej osobe, každá zmluvná strana uznáva takýto prechod práv,

b) ak má povinný nositeľ priamy nárok voči tretej osobe, každá zmluvná strana tento nárok uznáva.

Článok 41

Oslobodenie od poplatkov a povinnosti overovania

1. Oslobodenie alebo zníženie poplatkov, kolkov alebo zápisných poplatkov podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany pri predkladaní listín alebo dokladov potrebných na vykonávanie právnych predpisov tejto zmluvnej strany sa vzťahuje aj na listiny alebo doklady, ktoré je potrebné predložiť podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany alebo podľa tejto zmluvy.

2. Všetky dokumenty, doklady a listiny predkladané pri vykonávaní tejto zmluvy sú oslobodené od diplomatického a konzulárneho overovania.

Článok 42

Jazyky

Písomnosti zasielané nositeľom a úradom príslušným vo veciach sociálneho zabezpečenia jednej zo zmluvných strán sa pri vykonávaní tejto zmluvy vyhotovujú vo francúzskom jazyku a v slovenskom jazyku.

Článok 43

Lehoty na predkladanie žiadostí

Žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky, ktoré sa majú predložiť podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany v stanovenej lehote príslušnému úradu, nositeľovi alebo inej inštitúcii tejto zmluvnej strany, sú včas podané aj vtedy, ak sa predkladajú v tej istej lehote príslušnému úradu, nositeľovi alebo inej inštitúcii druhej zmluvnej strany. V takom prípade príslušný úrad, nositeľ alebo inštitúcia, ktorá dostala takéto podanie, bez meškania odošle tieto žiadosti, vyhlásenia alebo opravné prostriedky príslušnému úradu, nositeľovi alebo inštitúcii prvej zmluvnej strany buď priamo, alebo prostredníctvom príslušných úradov obidvoch zmluvných strán.

Článok 44

Vyplácanie dávok

1. Nositelia jednej zmluvnej strany, ktorým podľa tejto zmluvy prináleží poskytovať peňažné dávky príjemcom nachádzajúcim sa na území druhej zmluvnej strany, vyplácajú tieto dávky v platnej mene prvej zmluvnej strany.

2. Prevody súm na účely vykonávania tejto zmluvy sa budú realizovať v súlade s platobnými dohodami uzatvorenými medzi zmluvnými stranami v čase prevodu.

Článok 45

Riešenie sporov

1. Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu alebo vykonávania tejto zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami.

2. Ak sa spor nevyrieši v lehote do šiestich mesiacov od začiatku tohto rokovania, predloží sa rozhodcovskému súdu, ktorého zloženie sa určí na základe dohody zmluvných strán. Postup konania sa určí takým istým spôsobom. Rozhodcovský súd rozhodne spor v súlade s touto zmluvou. Jeho rozhodnutia sú záväzné a konečné.

Článok 46

Zúčtovanie preplatkov

Príslušní nositelia zmluvných strán si po vzájomnej dohode uskutočnia zúčtovanie prípadných preplatkov poskytnutých oprávnenej osobe.

Článok 47

Zúčtovanie nepríspevkových dávok

Ak poskytne nositeľ jednej zmluvnej strany nepríspevkové dávky počas doby, za ktorú dodatočne vznikne nárok na peňažnú dávku podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, uhradí príslušný nositeľ tejto druhej zmluvnej strany z doplatku peňažnej dávky nositeľovi prvej zmluvnej strany hodnotu nepríspevkových dávok poskytnutých oprávnenej osobe.

Článok 48

Ochrana údajov

Okrem záväzkov ustanovených právnymi predpismi každej zmluvnej strany budú sa všetky informácie týkajúce sa osoby a poskytované medzi orgánmi zmluvných strán považovať za dôverné a budú sa môcť využívať len na účely vykonávania tejto zmluvy a používania právnych predpisov, na ktoré sa táto zmluva vzťahuje.

PIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 49

Prechodné ustanovenia

1. Táto zmluva nezakladá žiadny nárok na vyplatenie dávok za obdobie pred dňom nadobudnutia jej platnosti.

2. Všetky doby poistenia získané podľa právnych predpisov jednej zmluvnej strany pred dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy sa započítajú pri určovaní nároku na dávky, ktorý vznikol v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

3. Okrem ustanovenia odseku 1 tohto článku vzniká nárok podľa tejto zmluvy, aj keď sa tento nárok vzťahuje na prípad, ktorý vznikol pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy.

Článok 50

Revízia dávok

1. Každá dávka, ktorá nebola vymeraná alebo bola odňatá z dôvodu štátneho občianstva príslušnej osoby alebo z dôvodu jej trvalého pobytu na území inej zmluvnej strany ako tej, kde sa nachádza nositeľ, ktorému prislúcha poskytovanie dávok, alebo pre akúkoľvek inú prekážku vzniknutú touto zmluvou, takáto dávka bude na požiadanie príslušnej osoby vymeraná alebo vrátená dňom nadobudnutia platnosti tejto zmluvy okrem prípadu, keď nároky predtým vymerané boli finančne vyrovnané.

2. Nároky osôb, ktorých dôchodky alebo renty boli vymerané pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, budú na ich žiadosť znovu prepočítané podľa ustanovení tejto zmluvy. Tieto nároky môžu byť tiež prepočítané z úradnej moci. V žiadnom prípade však takéto prepočítanie nemôže spôsobiť zníženie predchádzajúcich nárokov príslušnej osoby.

3. Ak je žiadosť podľa odsekov 1 alebo 2 tohto článku predložená v lehote do dvoch rokov od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, nároky vyplývajúce z ustanovení tejto zmluvy vznikajú dňom nadobudnutia jej platnosti bez toho, aby mohli príslušné osoby namietať premlčanie podľa ustanovení právnych predpisov zmluvných strán.

4. Ak je žiadosť podľa odseku 1 alebo 2 tohto článku predložená po uplynutí dvojročnej lehoty od nadobudnutia platnosti tejto zmluvy, nároky, ktoré nie sú premlčané alebo ktoré nezanikli, vznikajú dňom podania žiadosti, okrem výhodnejších ustanovení právnych predpisov jednej zmluvnej strany.

5. Bez ohľadu na ustanovenia odsekov 1 až 4, osoby patriace do osobného rozsahu tejto zmluvy, a ktorým boli započítané doby zárobkovej činnosti vykonávanej v Slovenskej republike ako doby na roveň postavené podľa článku 172, 8) Luxemburského zákonníka sociálneho poistenia pred nadobudnutím platnosti tejto zmluvy, tieto osoby sa môžu rozhodnúť buď pre výpočet dôchodku podľa tejto zmluvy, alebo len podľa luxemburských právnych predpisov.

Článok 51

Platnosť zmluvy

Táto zmluva sa uzaviera na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže vypovedať písomným oznámením najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím bežného kalendárneho roka, v takom prípade sa skončí jej platnosť 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

Článok 52

Zachovanie vzniknutých alebo práve vznikajúcich nárokov

1. V prípade vypovedania tejto zmluvy bude zachovaný každý nárok získaný v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2. Vzniknuté nároky vzťahujúce sa na doby poistenia získané pred dňom vypovedania tejto zmluvy nezanikajú. Ich zachovanie na ďalšie obdobie bude presne určené spoločnou dohodou alebo v prípade neexistencie takejto dohody právnymi predpismi, ktoré vykonáva príslušný nositeľ.

Článok 53

Nadobudnutie platnosti

Táto zmluva podlieha ratifikácii, ratifikačné listiny boli vymenené v Luxemburgu.

Táto zmluva nadobúda platnosť prvým dňom tretieho mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.

Dané v Bratislave 23. mája 2002 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a vo francúzskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Peter Magvaši v. r.

Za Luxemburské veľkovojvodstvo:

Jacques Reuter v. r.