Čiastka č. 248/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.12.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
609/2003 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony 01.01.2004