Čiastka č. 15/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 01.02.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
28/2003 Z. z. Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní, zaisťovne, pobočky zahraničných zaisťovní a Slovenskú kanceláriu poisťovateľov 20.02.2003
r1/c15/2003 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v zákone č. 750/2002 Z. z.