Čiastka č. 142/2003 Z. z.

Vydaná dňa: 31.07.2003
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
302/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o ochrane zvierat pri preprave 01.08.2003
303/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh 01.08.2003
304/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi 01.08.2003
305/2003 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky o identifikácii a registrácii zvierat 01.08.2003