Nariadenie vlády č. 304/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi

(v znení č. 492/2003 Z. z.)

Čiastka 142/2003
Platnosť od 31.07.2003 do14.02.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do14.02.2005
Zrušený 47/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 7 ods. 2 až 4, § 8, 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii

304

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 9. júla 2003

o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 3 ods. 2 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Rady uvedená v prílohe č. 1.

(2) Týmto nariadením sa ustanovujú podmienky týkajúce sa zdravia zvierat pri premiestňovaní oviec a kôz a ich výmenách s členskými štátmi.1)

§ 2

(1) Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) ovcami alebo kozami určenými na zabitie zvieratá rodu Ovis alebo Capra (ďalej len „ovce a kozy“) určené priamo alebo prostredníctvom schváleného trhu alebo miesta zvodu na bitúnok, aby tam boli zabité v súlade s požiadavkami ustanovenými v osobitnom predpise,2)

b) ovcami alebo kozami na chov a výkrm ovce a kozy iné, ako sú uvedené v písmene a), určené na prepravu na miesto určenia buď priamo, alebo prostredníctvom schváleného trhu alebo strediska,

c) chovom chov definovaný v osobitnom predpise,3)

d) chovom úradne bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti A bode 1,

e) chovom bez brucelózy oviec alebo kôz chov, ktorý spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 časti B,

f) obchodom obchod s členskými štátmi podľa smernice Rady uvedenej v prílohe č. 1,

g) chorobou podliehajúcou povinnému hláseniu choroba uvedená v osobitnom predpise,4) na ktorú podozrenie alebo ktorej výskyt sa musí ohlásiť kompetentným orgánom členských štátov,

h) úradným veterinárnym lekárom veterinárny lekár, ktorý je vymenovaný podľa osobitného predpisu5) alebo príslušným ústredným orgánom členského štátu,

i) trhom alebo miestom zvodu každé miesto okrem chovu, kde sa vykonáva predaj alebo nákup oviec alebo kôz a kde sa zhromažďujú, nakladajú alebo vykladajú ovce alebo kozy a ktoré spĺňa podmienky ustanovené v osobitnom predpise,6)

j) oblasťou územie Slovenskej republiky alebo členského štátu, ktoré spĺňa podmienky ustanovené v osobitnom predpise,7)

(2) Na účely tohto nariadenia sa použijú aj pojmy uvedené v nariadení, ktorým sa transponuje právny predpis Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 1 tohto nariadenia.8)

§ 3

(1) Ovce a kozy určené na zabitie môžu byť predmetom výmeny, ak spĺňajú podmienky uvedené v § 4.

(2) Ovce a kozy na chov a výkrm môžu byť predmetom výmeny, ak spĺňajú podmienky ustanovené v § 4 až 6 a poskytujú dodatočné záruky, ktoré možno požadovať podľa § 7 a 8.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa“) môže udeliť všeobecné alebo čiastočné výnimky na premiestnenie oviec a kôz na chov a výkrm určených na dočasnú pastvu pozdĺž vnútorných hraníc Slovenskej republiky. O týchto výnimkách informuje Európsku komisiu.

§ 4

(1) Ovce a kozy určené na zabitie a ovce a kozy na chov a výkrm určené na výmenu

a) musia byť označené a registrované podľa osobitného predpisu9) tak, aby bolo možné vyhľadať chov, stredisko alebo miesto pôvodu alebo pobytu; na účely identifikácie Slovenská republika a členské štáty zabezpečia koordináciu svojho systému so systémom Európskeho spoločenstva,

b) musia byť prehliadnuté úradným veterinárnym lekárom najviac 48 hodín pred nakládkou a nesmie sa u nich vyskytovať žiadny príznak ochorenia,

c) nemôžu pochádzať z chovu, ktorého činnosť bola zakázaná zo zdravotných dôvodov a nemôžu byť v styku so zvieratami z takého chovu, kde

1. vzplanula brucelóza, besnota, sneť slezinová,

2. po zabití posledného zvieraťa postihnutého jednou z chorôb uvedených v prvom bode alebo vnímavého na takúto chorobu nebolo dodržané obdobie zákazu (najmenej 42 dní pri brucelóze, 30 dní pri besnote a 15 dní pri sneti slezinovej),

d) nemôžu pochádzať z chovu umiestneného vo vyhlásenom ochrannom pásme alebo byť v styku so zvieratami z takého chovu a nemôžu tento chov opustiť podľa osobitného predpisu,10)

e) nemôžu byť predmetom obmedzenia z veterinárno-zdravotných dôvodov podľa osobitného predpisu11).

(2) Predmetom výmeny nemôžu byť ovce a kozy,

a) ktoré by mali byť určené na zabitie v rámci národného programu eradikácie chorôb neuvedených v osobitných predpisoch12)

b) s ktorými sa nemôže obchodovať na území, z ktorého pochádzajú, zo zdravotných alebo z veterinárnych dôvodov.

(3) Ovce a kozy určené na výmenu musia

a) byť narodené a chované od narodenia na území Slovenskej republiky alebo členského štátu,

b) ak boli dovezené, pochádzať z tretej krajiny,13) ktorá je uvedená na zozname vyhotovenom podľa osobitného predpisu13a), a

1. vyhovovať veterinárno-zdravotným podmienkam podľa osobitného predpisu,14)

2. ak tieto podmienky chýbajú, vyhovovať podmienkam podľa osobitného predpisu.15)

§ 5

Bez dodatočných záruk, ktoré možno vyžadovať podľa § 7 a 8, ovce a kozy na chov a výkrm môžu byť začlenené do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy, ak okrem požiadaviek podľa § 4 spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 2 časti A bode I písm. D a časti B písm. D.

§ 6

(1) Bez dodatočných záruk, ktoré možno vyžadovať podľa § 7 a 8, ovce a kozy na chov a výkrm musia navyše spĺňať tieto požiadavky:

a) pochádzať z takého chovu a byť výlučne v styku so zvieratami z takého chovu, v ktorom neboli klinicky diagnostikované tieto choroby:

1. v predchádzajúcich šiestich mesiacoch nákazlivá agalakcia oviec (Mycoplasma agalactiae) alebo nákazlivá agalakcia kôz (Mycoplasma agalactiae, M. capricolum, M. mycoides var. mycoides, „veľké kolónie“),

2. paratuberkulóza alebo kazeózna lymfadenitída v predchádzajúcich 12 mesiacoch,

3. pľúcna adenomatóza, maedi-visna alebo vírusová artritída, alebo encefalitída kôz v predchádzajúcich troch rokoch; toto obdobie možno skrátiť na 12 mesiacov, ak zvieratá infikované maedi-visna alebo vírusovou artritídou, alebo encefalitídou kôz boli zabité a zostávajúce zvieratá boli podrobené dvom testom uznaným v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev s negatívnym výsledkom alebo ktoré bez dotknutia požiadaviek, ktoré sa vzťahujú na iné choroby, poskytuje na jednu alebo na viac uvedených chorôb podľa schváleného programu podľa § 7 a 8 zdravotné záruky, ktoré sú rovnocenné pre vymenované choroby,

b) pochádzať z chovu, v ktorom nebolo zistené, že požiadavky uvedené v písmene a) neboli splnené; túto skutočnosť osvedčí úradný veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za vydanie zdravotného certifikátu,

c) pochádzať z chovu, ktorého vlastník alebo držiteľ zvierat písomne potvrdí, že zviera alebo zvieratá určené na výmenu spĺňajú podmienky uvedené v písmene a).

(2) Nekastrované barany na chov musia okrem požiadaviek uvedených v odseku 1

a) pochádzať z chovu, v ktorom v predchádzajúcich 12 mesiacoch nebol diagnostikovaný žiadny prípad nákazlivej epididymitídy (B. ovis),

b) byť trvalo držané v chove 60 dní pred odoslaním,

c) byť v období 30 dní predchádzajúcich odoslaniu sérologicky vyšetrené podľa prílohy č. 5 s negatívnym výsledkom alebo spĺňať rovnocenné záruky ustanovené Európskou komisiou,

d) byť sprevádzané certifikátom podľa prílohy č. 6 vzoru III.

§ 7

(1) Povinný alebo dobrovoľný národný program tlmenia chorôb alebo národný program monitorovania infekčných chorôb alebo kontagióznych chorôb uvedených v prílohe č. 3 pre celé územie alebo časť územia predkladaný Európskej komisii zahŕňa najmä

a) údaje o rozšírení týchto chorôb,

b) dôvody pre tento program, pričom sa berie do úvahy význam týchto chorôb a predpokladaný prínos programu v porovnaní s jeho nákladom,

c) geografickú oblasť, v ktorej sa program uplatní,

d) rôzne kategórie opatrení, ktoré budú uplatnené na chov, štandardy, ktoré sa musia dosiahnuť v každej kategórii, a použité vyšetrovacie postupy,

e) program monitorovacích postupov,

f) opatrenia, ktoré budú prijaté, ak z akéhokoľvek dôvodu niektorý chov prestáva plniť podmienky, na ktorých základe bolo schválené (ďalej len „štatút“),

g) opatrenia, ktoré budú prijaté, ak výsledky testov vykonaných v súlade s ustanoveniami programu sú pozitívne.

(2) Program uvedený v odseku 1 štátna veterinárna a potravinová správa predkladá Európskej komisii. Európska komisia preskúma programy predložené štátnou veterinárnou a potravinovou správou. Programy podľa odseku 1 môžu byť schválené podľa kritérií uvedených v odseku 1 v súlade s požiadavkami Európského spoločenstva. Podľa rovnakého postupu treba v rovnakom čase alebo najneskôr do troch mesiacov po schválení programov definovať dodatočné záruky všeobecné alebo obmedzené, ktoré možno vyžadovať pri výmenách v Slovenskej republike a v členských štátoch. Tieto záruky nesmú prevyšovať záruky, ktoré Slovenská republika alebo členský štát uplatňuje v národnom meradle.

(3) Programy uvedené v odseku 1 predložené Slovenskou republikou možno zmeniť alebo doplniť v súlade s požiadavkami Európskeho spoločenstva. Zmeny alebo dodatky k programom, ktoré už boli schválené, alebo k zárukám, ktoré boli určené podľa odseku 2, možno schváliť podľa rovnakého postupu.

(4) Pri úhrade nákladov na zabezpečenie programov uvedených v odseku 1 sa postupuje podľa osobitného predpisu.16)

§ 8

(1) Ak sa štátna veterinárna a potravinová správa domnieva, že územie Slovenskej republiky alebo časti jej územia sú bez výskytu jednej z chorôb uvedených v prílohe č. 3, na ktoré sú ovce a kozy vnímavé, predloží Európskej komisii vysvetľujúcu dokumentáciu, ktorá obsahuje najmä

a) charakteristiku choroby a históriu jej výskytu,

b) výsledky testov dohľadu založených na sérologických, mikrobiologických, patologických alebo epidemiologických (epizootologických) vyšetreniach a na skutočnosti, že táto choroba musí byť podľa zákona ohlásená orgánom veterinárnej správy,

c) obdobie, počas ktorého bol dohľad vykonávaný,

d) obdobie, počas ktorého bolo očkovanie proti tejto chorobe zakázané, a geografické územie, ktorého sa zákaz týkal,

e) mechanizmy na overenie neprítomnosti tejto choroby.

(2) Európska komisia prešetrí dokumentáciu uvedenú v odseku 1. Dodatočné záruky, ktoré možno požadovať pri výmenách s členskými štátmi, sa stanovia v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev. Tieto záruky nesmú prevýšiť záruky, ktoré Slovenská republika uplatňuje.

(3) Štátna veterinárna a potravinová správa oznámi Európskej komisii akúkoľvek zmenu v dokumentácii uvedenej v odseku 1, ktorá sa vzťahuje na chorobu. Záruky v odseku 2 možno na základe takéhoto oznámenia zmeniť alebo odvolať v súlade v požiadavkami Európskych spoločenstiev.

§ 9

Ovce a kozy musia byť pri premiestňovaní a pri výmenách s členskými štátmi počas prepravy na miesto určenia sprevádzané zdravotným certifikátom podpísaným úradným veterinárnym lekárom, ktorý zodpovedá vzoru v prílohe č. 6 (vzory I, II, III). Tento zdravotný certifikát sa musí vyhotoviť v deň prehliadky podľa § 4 ods. 1 písm. b). Zdravotný certifikát musí byť v slovenskom jazyku a najmenej v jednom z úradných jazykov členských štátov. Platnosť zdravotného certifikátu je desať dní.

§ 10

(1) V rozsahu potrebnom na jednotné použitie právneho predpisu Európskych spoločenstiev uvedeného v prílohe č. 1 môžu veterinárni odborníci Európskej komisie vykonávať v spolupráci s príslušným orgánom veterinárnej správy17) kontroly na mieste v Slovenskej republike. Príslušné orgány veterinárnej správy, iné orgány verejnej správy a osoby, ktorých sa tieto kontroly týkajú, poskytnú odborníkom Európskej komisie pri plnení ich úloh všetku potrebnú pomoc, a najmä im umožnia prístup ku všetkým potrebným informáciám, dokladom a osobám, ako aj vstup do miest, chovov, zariadení a dopravných prostriedkov na účely vykonávania kontrol v rovnakom rozsahu ako príslušnému orgánu veterinárnej správy.

(2) Európska komisia je oprávnená informovať členský štát o výsledkoch kontrol vykonávaných podľa odseku 1.

(3) Príslušný orgán veterinárnej správy prijme v súlade s požiadavkami Európskych spoločenstiev potrebné pravidlá na vykonanie odseku 1.

§ 11

(1) Ak Slovenská republika uplatňuje alternatívny kontrolný systém poskytujúci rovnocenné záruky § 5 a § 6 písm. a) a c), môže štátna veterinárna a potravinová správa povoliť na recipročnom základe výnimku z kontroly podľa § 4 ods. 1 písm. b) a z povinnosti vydania zdravotného certifikátu podľa § 9.

(2) Ak takýto postup uplatní Slovenská republika pri výmene oviec a kôz s niektorým členským štátom, štátna veterinárna a potravinová správa informuje Európsku komisiu.


§ 12

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2003 s výnimkou § 7 ods. 2 až 4, § 8, 10 a 11, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV

Smernica Rady 91/68/EHS z 28. januára 1991 o zdravotných podmienkach pri výmenách oviec a kôz vnútri Spoločenstva (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 46, 19. 2. 91, s. 19) v znení

rozhodnutia Komisie 94/164/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 74, 17. 3. 1994, s. 42),

rozhodnutia Komisie 94/953/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 371, 31. 12. 1994, s. 14),

rozhodnutia Komisie 2001/218/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 102, 12. 4. 2000, s. 63),

smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/10/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 147, 4. 5. 2001, s. 41),

rozhodnutia Komisie 2002/261/ES (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 91, 6. 4. 2002, s. 31).

Smernica Rady je preložená do slovenského jazyka; do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nazrieť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

ČASŤ A

I. CHOV OVIEC A KÔZ ÚRADNE BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

A. Udelenie štatútu

1. Chov oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) je chov, v ktorom

1.1. všetky vnímavé zvieratá na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo akýchkoľvek iných príznakov brucelózy (B. melitensis) počas najmenej 12 mesiacov,

1.2. nie je žiadna ovca alebo koza, ktorá bola očkovaná proti brucelóze (B. melitensis), okrem zvierat očkovaných najmenej pred dvoma rokmi vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou,

1.3. všetky ovce a kozy chovu staršie ako šesť mesiacov v čase testovania boli vyšetrené dvakrát v intervale šiestich mesiacov alebo viackrát podľa prílohy č. 4, ak výsledky testov boli negatívne,

1.4. boli po testoch uvedených v bode 1.3 iba ovce alebo kozy narodené v chove alebo tie, ktoré prišli z chovu úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v časti D a v ktorom po nadobudnutí štatútu boli plnené požiadavky uvedené v časti B.

2. Chov umiestnený v úradne uznanom štáte alebo oblasti úradne bez výskytu brucelózy podľa bodu II.

B. Udržanie štatútu

1. V chove oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ktorý sa nenachádza v oblasti uznanej úradne bez výskytu brucelózy a v ktorom po priznaní štatútu je prísun zvierat uskutočňovaný v súlade s požiadavkami bodu D, musí sa každoročne vyšetriť reprezentatívny počet oviec a kôz starších ako šesť mesiacov; chov si môže ponechať svoj štatút bez výskytu brucelózy (B. melitensis), ak výsledky testov boli negatívne.

2. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia byť vyšetrené, pozostáva v každom chove

a) zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šesť mesiacov,

b) zo všetkých zvierat, ktoré boli do chovu prisunuté od predchádzajúceho testovania,

c) z 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (t. j. sú pohlavne dospelé) alebo produkujú mlieko, najmenej však 50 % zvierat v chove, s výnimkou chovu, kde je menej než 50 samičích zvierat; v takom prípade musia byť vyšetrené všetky samičie zvieratá.

3. Pre územie, ktoré nie je úradne bez výskytu brucelózy a kde viac ako 99 % chovov oviec alebo kôz je vyhlásených za úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), môže sa frekvencia vyšetrovania chovov oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy predĺžiť na tri roky za predpokladu, že chovy, ktoré nie sú úradne bez výskytu brucelózy, sú pod úradnou kontrolou a podliehajú eradikačnému programu.

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. V prípade, že v chove oviec alebo kôz úradne bez výskytu brucelózy

1.1. je jedna alebo viac oviec a kôz podozrivých z brucelózy (B. melitensis), musí byť orgánom veterinárnej správy chovu odňatý štatút úradne bez výskytu brucelózy. Štatút môže byť iba pozastavený, ak podozrivé zviera alebo zvieratá boli okamžite zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do úradného zrušenia podozrenia z tejto choroby,

1.2. je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, pozastavenie priznania štatútu môže byť orgánom veterinárnej správy zrušené iba vtedy, ak všetky infikované zvieratá alebo iba zvieratá vnímavého druhu na infekciu sú zabité a dve vyšetrenia v intervale najmenej troch mesiacov alebo viackrát vykonané podľa prílohy č. 4 u všetkých zvierat chovu starších ako šesť mesiacov a boli negatívne.

2. Ak chov uvedený v bode 1 je v oblasti, ktorá je uznaná úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis), Slovenská republika musí bezodkladne informovať Európsku komisiu a ostatné členské štáty.

Príslušný orgán veterinárnej správy musí zabezpečiť

2.1. zabitie všetkých infikovaných zvierat a všetkých vnímavých zvierat druhu vnímavého na infekciu v chove; členský štát musí priebežne informovať Európsku komisiu a členské štáty o vývoji choroby,

2.2. vykonať epizootické šetrenie a stáda, ktoré spolu epizootologicky súvisia, vyšetriť na brucelózu podľa bodu 1.2.

3. Ak je vzplanutie brucelózy potvrdené podľa odseku 2, Európska komisia po vyhodnotení okolností nového vzplanutia brucelózy (B. melitensis) prijme, ak toto vyhodnotenie ju na to oprávňuje, rozhodnutie pozastavujúce alebo odnímajúce štatút tejto oblasti. Ak je štatút odňatý, podmienky na jeho nové získanie sa musia stanoviť rovnakým postupom.

D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis)

Ovce alebo kozy môžu byť zaradené do chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy, ak tieto zvieratá

1. pochádzajú z chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy,

2. pochádzajú z chovu bez výskytu brucelózy,

3. sú jednotlivo označené podľa § 4 ods. 1 písm. a),

4. neboli očkované proti brucelóze, alebo ak boli očkované, očkovanie bolo vykonané najmenej pred dvomi rokmi; samičie zvieratá staršie ako dva roky, ktoré boli očkované pred dosiahnutím veku siedmich mesiacov, môžu byť rovnako presunuté do chovu,

5. musia byť izolované pod úradným dozorom na chov pôvodu a počas izolácie byť dvakrát vyšetrené v intervale najmenej šiestich týždňov podľa prílohy č. 4, ak výsledky boli negatívne.

II. ŠTÁT ALEBO OBLASŤ ÚRADNE BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY

1. Štát alebo oblasť môže byť uznaná podľa rozhodnutia Európskej komisie za úradne bez výskytu brucelózy, ak

1.1. je v nej najmenej 99,8 % chovov oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy alebo ak

1.2. spĺňa tieto podmienky:

1.2.1. brucelóza oviec a kôz podliehala povinnému hláseniu najmenej päť rokov,

1.2.2. najmenej päť rokov nebol úradne potvrdený žiadny prípad brucelózy oviec a kôz,

1.2.3. najmenej tri roky bolo zakázané očkovanie,

1.3. zhodu s podmienkami schválila Európska komisia.

2. Štát alebo oblasť môže byť ďalej uznaná úradne bez výskytu brucelózy, ak spĺňa podmienky uvedené v bode 1.1.

2.1. V prvom roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) náhodné vyšetrenia vykonané v chove alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 99 %, infikovaných bolo menej ako 0,2 % hospodárstiev alebo aspoň 10 % oviec a kôz starších ako šesť mesiacov bolo vyšetrených podľa prílohy č. 4, ak výsledky boli negatívne.

2.2. Ročne od druhého roku po uznaní členského štátu alebo oblasti bez výskytu brucelózy (B. melitensis) náhodné vyšetrenia vykonané buď v chove, alebo na bitúnku ukázali stupeň istoty 95 %, infikovaných bolo menej ako 0,2 % chovov alebo aspoň 5 % oviec a kôz starších ako šesť mesiacov bolo vyšetrených testom podľa prílohy č. 4, ak výsledky boli negatívne.

2.3. Ustanovenia uvedené v bodoch 1 a 2 môže zmeniť rozhodnutím Európska komisia.

3. Podmienky na uznanie štatútu sa naďalej plnia.

ČASŤ B

CHOV OVIEC A KÔZ BEZ VÝSKYTU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

A. Udelenie štatútu

1. Za chov bez výskytu brucelózy (B. melitensis) sa považuje chov oviec a kôz, ak

1.1. všetky zvieratá vnímavé na brucelózu (B. melitensis) boli bez klinických alebo iných príznakov brucelózy najmenej 12 mesiacov,

1.2. všetky alebo niektoré ovce alebo kozy boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou rozhodnutím Európskej komisie; zvieratá musia byť očkované do veku siedmich mesiacov,

1.3. všetky očkované ovce a kozy chovu staršie ako 18 mesiacov boli dvoma testmi vyšetrené v intervale šiestich mesiacov alebo viackrát podľa prílohy č. 4,

1.4. všetky neočkované ovce a kozy chovu staršie ako šesť mesiacov v čase testovania boli dvoma testmi vykonanými v intervale šiestich mesiacov alebo viackrát vyšetrené podľa prílohy č. 4, ak výsledky boli negatívne,

1.5. v chove boli po testoch uvedených v bode 1.3 alebo 1.4 iba ovce a kozy narodené v chove alebo tie, ktoré prišli z chovu bez výskytu brucelózy za podmienok uvedených v bode D.

2. Po získaní štatútu chovu bez výskytu brucelózy boli naďalej plnené požiadavky stanovené bodom 1.2.

B. Udržanie štatútu

V každom chove sa musí ročne vykonať vyšetrenie reprezentatívneho počtu oviec a kôz. Chov si môže ponechať štatút iba vtedy, ak sú všetky testy negatívne. Reprezentatívny počet zvierat, ktoré musia byť vyšetrené, pozostáva pre každý z chovov

1. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako šesť mesiacov, ktoré neboli očkované,

2. zo všetkých nekastrovaných samčích zvierat starších ako 18 mesiacov, ktoré boli očkované,

3. zo všetkých zvierat prisunutých do chovu od predchádzajúceho vyšetrenia,

4. z 25 % samičích zvierat, ktoré dosiahli vek reprodukcie (pohlavne dospeli) alebo produkujú mlieko, najmenej 50 samičích zvierat na chov; ak je v chove menej ako 50 samičích zvierat, musia byť vyšetrené všetky samičie zvieratá.

C. Podozrivé alebo skutočné prípady brucelózy

1. Štatút chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy sa odníme, ak v chove je jedna alebo viac oviec a kôz podozrivých z brucelózy (B. melitensis). Štatút možno iba dočasne odňať, ak podozrivé zviera alebo zvieratá boli okamžite zlikvidované alebo izolované až do úradného potvrdenia choroby alebo až do úradného zrušenia podozrenia z tejto choroby.

2. Ak je brucelóza (B. melitensis) potvrdená, dočasné pozastavenie štatútu možno zrušiť iba vtedy, ak všetky infikované zvieratá alebo všetky zvieratá, ktoré sú na infekciu vnímavé, sú zabité a dve vyšetrenia v intervale najmenej troch mesiacov sú vykonané podľa prílohy č. 4 u

2.1. všetkých očkovaných zvierat starších ako 18 mesiacov s výsledkom negatívnym,

2.2. všetkých neočkovaných zvierat starších ako šesť mesiacov s výsledkom negatívnym.

D. Zaradenie zvierat do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis)

1. Do chovu oviec a kôz bez výskytu brucelózy môžu byť zaradené iba ovce alebo kozy, ktoré pochádzajú z hospodárstva oviec a kôz bez výskytu brucelózy alebo úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis).

2. Ovce a kozy pochádzajúce z iného chovu, ako je uvedené v bode 1, musia spĺňať tieto podmienky:

2.1. musia byť jednotlivo označené podľa § 4 ods. 1 písm. a),

2.2. musia pochádzať z chovu, v ktorom všetky zvieratá náležiace k druhom vnímavým na brucelózu (B. melitensis) nemali žiadny klinický alebo iný príznak brucelózy (B. melitensis) najmenej 12 mesiacov,

2.3. nemôžu byť očkované v posledných dvoch rokoch,

2.4. boli izolované pod veterinárnym dozorom v chove pôvodu a v tomto čase dvakrát vyšetrené v intervale najmenej šiestich týždňov podľa prílohy č. 4,

2.5. boli očkované vakcínou Rev. 1 alebo vakcínou schválenou Európskou komisiou nie menej ako 15 dní pred vstupom do chovu určenia.

E. Zmena štatútu

Chov oviec a kôz bez výskytu brucelózy (B. melitensis) môže byť zmenený na chov úradne bez výskytu brucelózy (B. melitensis) po minimálnom období dvoch rokov, ak

a) nemá žiadne zviera, ktoré bolo očkované proti brucelóze (B. melitensis) počas predchádzajúcich dvoch rokov,

b) podmienky podľa časti D bodu 2 boli po celé uvedené obdobie trvalo plnené,

c) na konci druhého roku boli zvieratá staršie ako šesť mesiacov vyšetrené podľa prílohy č. 4 vo všetkých prípadoch s negatívnym výsledkom.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

INFEKČNÉ OCHORENIA

Patria sem ochorenia uvedené v osobitnom predpise1) a

1. infekčná agalakcia,

2. paratuberkulóza,

3. Lymphadenitis caseosa,

4. pľúcna adenpomatóza,

5. maedi-visna,

6. artritída alebo encefalitída kôz.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

VYŠETRENIA NA LABORATÓRNU DIAGNOSTIKU BRUCELÓZY (B. MELITENSIS)

1. Na uznanie štatútu chovu sa vykonávajú vyšetrenia na brucelózu (B. melitensis) metódou s použitím bengálskej červenej alebo komplement fixačným testom podľa bodov 2 a 3, alebo akoukoľvek inou metódou schválenou Európskou komisiou. Komplement fixačný test sa používa na vyšetrovanie jednotlivých zvierat.

2. Vyšetrovanie metódou s použitím bengálskej červenej

Vyšetrovanie bengálskou červenou sa môže uplatniť na výber chovu, ktorý môže získať štatút chovu oviec a kôz úradne bez výskytu brucelózy alebo bez výskytu brucelózy.

3. Vyšetrovanie komplement fixačným testom

3.1. vyšetrovanie komplement fixačným testom musí byť uplatňované na jednotlivých zvieratách,

3.2. vyšetrovanie komplement fixačným testom sa môže uplatniť na výber chovu oviec a kôz, ktorý môže získať štatút chovu úradne bez výskytu brucelózy alebo bez brucelózy.

4. Ak sa pri vyhľadávaní brucelózy bengálskou červenou zistí, že je pozitívnych viac ako 5 % zvierat, každé zviera v chove sa musí vyšetriť doplňujúcim vyšetrením komplement fixačným testom.

5. Pri vykonávaní tohto testu sa za pozitívne sérum považuje obsah 20 alebo viacerých jednotiek MJKFT/ml.

6. Použité antigény musia byť schválené národným laboratóriom a musia byť štandardizované na druhé medzinárodné štandardné sérum proti Brucella abortus.

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

ÚRADNÝ TEST NA INFEKČNÚ EPIDIDYMITÍDU (BRUCELLA OVIS)

Komplement fixačný test

1. Použitý špecifický antigén musí byť schválený národným laboratóriom a musí byť štandardizovaný proti medzinárodnému štandardu séra proti Brucella ovis.

2. Pracovné sérum musí byť štandardizované s medzinárodným štandardom séra proti Brucella ovis pripraveným Central Veterinary Laboratory, Weybridge, Surrey, Veľká Británia.

3. Ako pozitívne sérum sa považuje sérum, ktoré obsahuje 50 alebo viac medzinárodných jednotiek/ml.

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 304/2003 Z. z.

Vzory I, II, III

Poznámky pod čiarou

1) § 2 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.

2) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. o zdravotných problémoch, ktoré ovplyvňujú výmenu s hovädzím dobytkom a ošípanými.

3) § 2 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. o veterinárnej kontrole pri výmenách živých zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s členskými štátmi.

4) Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.

5) § 10 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

6) § 5 ods. 1 písm. b) prvý bod nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.
§ 11 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

7) § 2 písm. p) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

8) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

9) § 3 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 491/2003 Z. z.

10) § 3 ods. 2 písm. b) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 487/2003 Z. z.

11) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 324/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 731/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú opatrenia na kontrolu šírenia slintačky a krívačky.

12) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 293/2003 Z. z.Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z.

13) § 2 písm. b) zákona č. 488/2002 Z. z.

13a) § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.

14) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 284/2003 Z. z. o zdravotných problémoch a problémoch veterinárnej inšpekcie pri dovoze hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných, čerstvého mäsa alebo mäsových výrobkov z tretích krajín v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2003 Z. z.

15) § 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.

16) § 41 zákona č. 488/2002 Z. z.

17) § 4 ods. 3 zákona č. 488/2002 Z. z.

1) Príloha č. 4 písm. c) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov.