Čiastka č. 37/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 28.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
87/2002 Z. z. Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 170/1993 Z. z. o poskytovaní náhrad niektorých výdavkov zamestnancom zahraničnej služby v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 189/1996 Z. z. 01.03.2002
88/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti 01.03.2002
89/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa upravujú podrobnosti o certifikácii a použití mechanických zábranných prostriedkov alebo technických zabezpečovacích prostriedkov 01.03.2002
90/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o bezpečnosti technických prostriedkov 01.03.2002
91/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o šifrovej ochrane informácií 01.03.2002
92/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov 01.03.2002