Vyhláška č. 92/2002 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov

Čiastka 37/2002
Platnosť od 28.02.2002
Účinnosť od 01.03.2002 do30.11.2016
Zrušený 566/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Zákon č. 292/2016 Z. z. vložil do zákona č. 566/2001 Z. z. nový § 174b, ktorý je zrušovacím ustanovením pre vyhlášku č. 92/2002 Z. z.

OBSAH

92

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 13. februára 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti a spôsob preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 100 ods. 13 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Splnenie podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár") preukazujú zakladatelia budúceho centrálneho depozitára alebo Stredisko cenných papierov podľa § 163 ods. 1 zákona predložením dokladov o splnení týchto podmienok Úradu pre finančný trh (ďalej len „úrad").

§ 2

(1) Splnenie podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením vyhlásenia audítora o splatení základného imania najmenej vo výške 250 000 000 Sk.

(2) Splnenie podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o dôveryhodnom pôvode peňažných a nepeňažných vkladov vložených do základného imania budúceho centrálneho depozitára jeho zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúceho centrálneho depozitára, napríklad účtovných závierok za posledné tri roky overených audítorom; ak centrálny depozitár je súčasťou konsolidovaného celku, tiež predložením konsolidovaných účtovných závierok za posledné tri roky alebo správ o hospodárení za posledné tri roky schválených valným zhromaždením centrálneho depozitára.

(3) Splnenie podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa akcionárov s kvalifikovanou účasťou na centrálnom depozitári,

b) zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, sídla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, v ktorých má akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom centrálnom depozitári podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %, alebo je zastúpený v ich štatutárnych orgánoch alebo dozorných orgánoch, alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky.

(4) Splnenie podmienok podľa § 100 ods. 2 písm. d) zákona sa preukazuje predložením dokladov preukazujúcich

a) vecné predpoklady výkonu činností budúceho centrálneho depozitára, a to

1. doklady preukazujúce vlastnícky, nájomný alebo iný užívateľský vzťah k budovám alebo nebytovým priestorom, kde sa budú vykonávať činnosti budúceho centrálneho depozitára,

2. postupy zabezpečujúce ochranu utajovaných informácií;

b) personálne predpoklady výkonu činnosti budúceho centrálneho depozitára, a to

1. údaje o personálnom obsadení jednotlivých organizačných útvarov budúceho centrálneho depozitára s uvedením počtu zamestnancov a požiadaviek na ich vzdelanie,

2. údaje o spôsobe vykonania vstupnej a ďalšej odbornej prípravy zamestnancov budúceho centrálneho depozitára;

c) organizačné predpoklady výkonu činnosti budúceho centrálneho depozitára, a to

1. opis bezpečnostného režimu,

2. systém vnútornej kontroly,

3. program činnosti zameranej proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti,1)

4. postupy pri plnení informačných povinností,

5. postupy vypracovania a predkladania výkazov, podkladov a informácií úradu.

(5) Splnenie podmienok podľa § 100 ods. 2 písm. e) zákona sa pri osobách navrhovaných za členov predstavenstva, dozornej rady, prokuristu a osôb zodpovedných za výkon vnútornej kontroly preukazuje predložením

a) dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi v oblasti finančného trhu alebo kapitálového trhu, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 100 ods. 10 až 12 zákona; tento doklad sa nevyžaduje pri osobách zodpovedných za výkon vnútornej kontroly,

b) stručného odborného životopisu,

c) výpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace; ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,

d) čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 8 písm. b) zákona.

(6) Splnenie podmienok podľa § 100 ods. 2 písm. f) a g) zákona sa preukazuje predložením

a) dokladov potvrdzujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom centrálnom depozitári, s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takej skupiny, napríklad výpisu z obchodného registra, výpisu z registra emitenta alebo výpisu z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera,

b) dokladov preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom centrálnom depozitári, neprekážajú výkonu dohľadu, napríklad grafického znázornenia štruktúry takej skupiny,

c) platných právnych predpisov upravujúcich úzke väzby v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami,2) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcom centrálnom depozitári, úzke väzby, z ktorých vyplýva, že právny poriadok príslušného štátu ani spôsob jeho uplatňovania neprekážajú výkonu dohľadu.

(7) Splnenie podmienky podľa § 100 ods. 2 písm. h) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich finančnú schopnosť akcionárov zakladajúcich centrálny depozitár preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu centrálneho depozitára, ktorá je primeraná rozsahu činnosti centrálneho depozitára, napríklad účtovnej závierky týchto akcionárov overenej audítorom; ak je tento akcionár súčasťou konsolidovaného celku, aj konsolidovanej účtovnej závierky za posledné tri roky alebo správ o hospodárení za posledné tri roky schválených príslušným orgánom akcionára centrálneho depozitára, obchodného a finančného plánu na obdobie nasledujúcich troch rokov.

(8) Splnenie podmienok podľa § 100 ods. 2 písm. i) zákona sa preukazuje predložením dokladov potvrdzujúcich informácie o technickom vybavení budúceho centrálneho depozitára s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme na technické spracovanie údajov podľa § 99 ods. 3 písm. g) zákona vrátane informácií o bezpečnosti prenosu dát a vnútorných pracovných predpisov, smerníc alebo pokynov upravujúcich bezpečnosť systému na technické spracovanie údajov s uvedením spôsobu zálohovania údajov a spôsobu jeho používania.

§ 3

(1) Doklady podľa § 2 sa predkladajú v origináloch, a ak nemožno predložiť ich originály, predkladajú sa ich úradne osvedčené kópie.

(2) Ak sú doklady podľa § 2 vyhotovené v cudzom jazyku, splnenie týchto podmienok sa preukazuje aj úradne osvedčeným prekladom takých dokladov do slovenského jazyka.

(3) Doklady podľa § 2 predložené úradu pred podaním žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť centrálneho depozitára podľa § 100 ods. 1 zákona možno nahradiť písomným vyhlásením zakladateľov centrálneho depozitára alebo písomným vyhlásením Strediska cenných papierov o tom, že tieto doklady sú aktuálne, úplné a pravdivé, s uvedením úradne osvedčených podpisov osôb oprávnených za neho konať a zoznamu už predložených dokladov a dátumu ich predloženia úradu.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2002.


František Hajnovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 6 ods. 1 zákona č. 367/2000 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2) § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).