Čiastka č. 257/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 30.11.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
654/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálna výška poistného krytia zodpovednosti v civilnom letectve 01.01.2003
655/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom výstavby aregionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu aobchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov a uznávania výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky