Oznámenie č. 655/2002 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom výstavby aregionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu aobchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov a uznávania výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky

Čiastka 257/2002
Platnosť od 30.11.2002
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 6 ods. 5.

655

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 6. septembra 2002 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov a uznávania výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi podnikateľskými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky.

Dohoda nadobudne platnosť 1. decembra 2002 na základe článku 6 ods. 5.

Týmto dňom sa súčasne končí platnosť Dohody medzi Ministerstvom výstavby a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvom priemyslu a obchodu Českej republiky o spôsoboch a podmienkach uznávania a využívania dokladov preukazovania zhody stavebných výrobkov alebo výsledkov skúšok stavebných výrobkov, ktoré sú predmetom obchodu medzi výrobnými a obchodnými subjektmi Slovenskej republiky a Českej republiky podpísanej 25. mája 1999 (oznámenie č. 211/1999 Z. z.).

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky alebo na internetovej stránke ministerstva www.build.gov.sk.