Čiastka č. 25/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 09.02.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
54/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technickej spôsobilosti rekreačného plavidla a odbornej spôsobilosti veliteľa rekreačného plavidla 15.02.2002
55/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru a sídla hasičských staníc 01.04.2002
56/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Argentínskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre držiteľov diplomatických alebo služobných pasov Slovenskej republiky a pre držiteľov diplomatických alebo úradných pasov Argentínskej republiky
57/2002 Z. z. Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o predbežnom vykonávaní Dohody o prístupe Rumunska k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode
r1/c25/2002 Z. z. Redakčné oznámenie o oprave chyby v opatrení Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 584/2001 Z. z.