Čiastka č. 211/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 25.09.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
537/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a spôsobe vyhotovenia zaručeného elektronického podpisu, spôsobe zverejňovania verejného kľúča úradu, postupe pri overovaní a podmienkach overovania zaručeného elektronického podpisu, formáte časovej pečiatky a spôsobe jej vyhotovenia, požiadavkách na zdroj časových údajov a požiadavkách na vedenie dokumentácie časových pečiatok (o vyhotovení a overovaní elektronického podpisu a časovej pečiatky) 01.10.2002
538/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o formáte a obsahu kvalifikovaného certifikátu, o správe kvalifikovaných certifikátov a o formáte, periodicite a spôsobe vydávania zoznamu zrušených kvalifikovaných certifikátov (o kvalifikovaných certifikátoch) 01.10.2002
539/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na bezpečné zariadenia na vyhotovovanie časovej pečiatky a požiadavky na produkty pre elektronický podpis (o produktoch elektronického podpisu) 01.10.2002
540/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o podmienkach na poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb a o požiadavkách na audit, rozsah auditu a kvalifikáciu audítorov 01.10.2002
541/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o obsahu a rozsahu prevádzkovej dokumentácie vedenej certifikačnou autoritou a o bezpečnostných pravidlách a pravidlách na výkon certifikačných činností 01.10.2002
542/2002 Z. z. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu o spôsobe a postupe používania elektronického podpisu v obchodnom a administratívnom styku 01.10.2002