Čiastka č. 189/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 23.08.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
492/2002 Z. z. Smernica generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre