492

SMERNICA

generálneho prokurátora Slovenskej republiky

z 12. augusta 2002,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na obsadenie štátnozamestnaneckých miest na prokuratúre

Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa § 10 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre a § 15 ods. 12 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 411/2002 Z. z. ustanovuje:

§ 1

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie štátnozamestnaneckého miesta na prokuratúre

(1) Výberové konanie na obsadenie voľného štátnozamestnaneckého miesta na prípravnú štátnu službu a na dočasnú štátnu službu na prokuratúre (ďalej len „výberové konanie") vyhlasuje generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor").

(2) Vyhlásenie výberového konania obsahuje

a) údaje o štátnozamestnaneckom mieste, a to

1. názov a sídlo prokuratúry, kde bude prijatý uchádzač vykonávať štátnu službu,

2. názov a sídlo služobného úradu,

3. druh štátnej služby; ak ide o dočasnú štátnu službu, aj predpokladanú dobu dočasnej štátnej služby,

4. odbor štátnej služby,

5. obsadzovanú funkciu,

6. požadované kvalifikačné predpoklady (vzdelanie, osobitné kvalifikačné predpoklady a odbornú prax) a ostatné predpoklady na prijatie do štátnej služby,

7. zoznam požadovaných dokladov,

b) dátum, čas, miesto a formu konania výberového konania,

c) termín, do ktorého možno zaslať prihlášku na výberové konanie, a požadované doklady s upozornením, že na prihlášky zaslané po tomto termíne sa nebude prihliadať,

d) upozornenie, že prihlášku na výberové konanie treba zaslať Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „generálna prokuratúra").

(3) Výberové konanie vyhlási generálny prokurátor v dennej tlači a na internetovej stránke generálnej prokuratúry najmenej tri týždne pred jeho začatím.

§ 2

Evidencia a vybavovanie prihlášok na výberové konanie

(1) Prihlášky na výberové konanie eviduje a vybavuje generálna prokuratúra.

(2) Generálna prokuratúra preskúma všetky prihlášky na výberové konanie doručené generálnej prokuratúre v termíne určenom vo vyhlásení výberového konania, ako aj požadované doklady. Ak zistí nedostatky, ktoré možno odstrániť, určí uchádzačovi primeranú lehotu na ich odstránenie.

(3) Ak uchádzač nespĺňa predpoklady na prijatie do štátnej služby na prokuratúre, generálna prokuratúra mu písomne oznámi, ktoré predpoklady nespĺňa, a vráti mu doklady, ktoré jej boli doručené. Prihláška na výberové konanie sa uchádzačovi späť nezasiela.

(4) Všetkých uchádzačov, ktorí spĺňajú predpoklady na prijatie do štátnej služby na prokuratúre, generálna prokuratúra písomne pozve na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím.

§ 3

Priebeh výberového konania

(1) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia zriadená generálnym prokurátorom. Výberová komisia má päť členov; traja členovia musia byť prokurátori, dvaja členovia štátni zamestnanci z príslušného odboru štátnej služby. Predsedu výberovej komisie vymenúva generálny prokurátor.

(2) Generálna prokuratúra predloží predsedovi výberovej komisie materiál jednotlivo za každého uchádzača pozvaného na výberové konanie, ktorý obsahuje jeho prihlášku a ním predložené doklady, ako aj údaje o štátnozamestnaneckom mieste podľa § 1 ods. 2 písm. a).

(3) Výberové konanie uskutočňuje výberová komisia s pozvaným uchádzačom pohovorom, ktorým overí, či uchádzač má odborné vedomosti potrebné na výkon štátnej služby na prokuratúre v príslušnom odbore štátnej služby, či je schopný využívať tieto odborné vedomosti v praxi a či ovláda štátny jazyk, prípadne či ovláda cudzí jazyk, ak bola táto požiadavka určená vo vyhlásení výberového konania. Výberové konanie sa uskutoční aj písomnou skúškou, ak je táto forma výberového konania uvedená vo vyhlásení výberového konania.

(4) Rámcový obsah pohovoru, prípadne písomnej skúšky určí generálna prokuratúra.

§ 4

Zhodnotenie výsledkov výberového konania

(1) Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania a určí poradie uchádzačov. Poradie uchádzačov je záväzné pri vymenovaní štátneho zamestnanca na štátnozamestnanecké miesto na prokuratúre. Predseda výberovej komisie písomne oznámi výsledok výberového konania a určené poradie uchádzačov generálnej prokuratúre. Generálnej prokuratúre písomne zašle aj zhodnotenie každého uchádzača.

(2) Generálna prokuratúra písomne oznámi do desiatich dní od skončenia výberového konania všetkým uchádzačom, ktorí sa zúčastnili výberového konania, či uspeli, alebo neuspeli vo výberovom konaní. Úspešným uchádzačom oznámi aj termín, do ktorého sa majú hlásiť v príslušnom služobnom úrade. Ak sa v tomto termíne uchádzač neprihlási v služobnom úrade, získa štátnozamestnanecké miesto v poradí nasledujúci uchádzač.

(3) Výsledok výberového konania zverejní generálna prokuratúra na svojej internetovej stránke; príslušnému služobnému úradu ho oznámi aj písomne.

(4) Ak sa žiaden uchádzač v určenom termíne nezúčastní na výberovom konaní, ak výberová komisia nevyberie na základe výberového konania žiadneho uchádzača, alebo ak vybratý uchádzač v určenom termíne nenastúpi do štátnej služby, generálny prokurátor vyhlási nové výberové konanie. Na vyhlásenie nového výberového konania sa primerane vzťahuje § 1.

§ 5

Záväznosť

Táto smernica nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Hanzel v. r.