Čiastka č. 109/2002 Z. z.

Vydaná dňa: 18.05.2002
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
251/2002 Z. z. Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových s Ústavou Slovenskej republiky, s Občianskym zákonníkom, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat 18.05.2002
252/2002 Z. z. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 01.06.2002