Nález č. 251/2002 Z. z.Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 25. apríla 2002 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovení § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových s Ústavou Slovenskej republiky, s Občianskym zákonníkom, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat

Čiastka 109/2002
Platnosť od 18.05.2002
Účinnosť od 18.05.2002

251

NÁLEZ

Ústavného súdu Slovenskej republiky

z 25. apríla 2002

V mene Slovenskej republiky

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Lajosa Mészárosa a zo sudcov Štefana Ogurčáka a Daniela Švábyho na neverejnom zasadnutí 25. apríla 2002 prerokoval návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky na začatie konania o súlade všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových s čl. 2 ods. 3, čl. 13 ods. 1, čl. 16 ods. 1, čl. 20 ods. 1, čl. 67 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, so zákonom Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s Občianskym zákonníkom a so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat a takto

rozhodol:

1. Ustanovenia § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových nie sú v súlade s čl. 13 ods. 2, čl. 20 ods. 1 a s čl. 68 Ústavy Slovenskej republiky, s ustanovením § 123 Občianskeho zákonníka, s ustanovením § 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s ustanoveniami § 7 ods. 1, § 12 a 15 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 115/1995 Z. z. o ochrane zvierat.

2. Vo zvyšnej časti návrhu nevyhovuje.

Dňom vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky strácajú ustanovenia § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Jarovce č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových účinnosť.

Ak Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Jarovce neuvedie ustanovenia § 3, § 4 ods. 1 písm. a) a § 5 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia č. 4/1993 z 25. novembra 1993 o chove zvierat hospodárskych a úžitkových do súladu s Ústavou Slovenskej republiky a s príslušnými ustanoveniami zákonov, strácajú po šiestich mesiacoch od vyhlásenia tohto nálezu v Zbierke zákonov Slovenskej republiky platnosť.

Predseda senátu:

Lajos Mészáros v. r.