Čiastka č. 52/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 06.04.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
128/2001 Z. z. Úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 124/1996 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania
129/2001 Z. z. Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Geonomenklatúra krajín a území (GEONOM) 15.04.2001
130/2001 Z. z. Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa