Oznámenie č. 130/2001 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 52/2001
Platnosť od 06.04.2001

130

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a § 2 vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 49/1991 Zb. o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovateľoch a rozhodcoch a o ďalšej úprave konania boli na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky od 26. februára 2001 do 26. marca 2001 uložené tieto kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 10. januára 2001 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Združením výrobcov liehu a liehovín na Slovensku.

2. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 24. januára 2001 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

3. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 29. januára 2001 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom výrobcov vína na Slovensku.

4. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 30. januára 2001 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským konzervárenským zväzom.

5. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 uzavretá 12. februára 2001 medzi Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti

a

Asociáciou samostatných polikliník Slovenska.

6. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na roky 2001 – 2002 uzavretá 13. februára 2001 medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Slovenským združením výrobcov piva a sladu.

7. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2001 pre odvetvie lesného hospodárstva Slovenskej republiky uzavretá 2. marca 2001 medzi Odborovým zväzom pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva na Slovensku

a

Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.

8. Dodatok č. 1 zo dňa 2. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa o doplnkovom dôchodkovom poistení uzavretej 11. septembra 1997 medzi Nezávislým odborovým zväzom verejnej cestnej dopravy

a

Zväzom autobusovej dopravy.

9. Dodatok č. 3 zo dňa 15. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1998 – 2001 uzavretej 1. apríla 1998 medzi Zväzom kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu Slovenskej republiky

a

Slovenským odborovým zväzom pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu.

10. Dodatok č. 2 zo dňa 16. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2002 uzavretej 22. marca 1999 medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.

11. Dodatok č. 4 zo dňa 23. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 9. februára 1999 medzi Odborovým zväzom CHÉMIA Slovenskej republiky, Asociáciou vedúcich zamestnancov chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky

a

Zväzom chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky.

12. Dodatok č. 2 zo dňa 28. februára 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1999 – 2001 uzavretej 11. marca 1999 medzi Slovenským odborovým zväzom sklárskeho priemyslu

a

Zväzom sklárskeho priemyslu Slovenskej republiky.

13. Dodatok č. 2 zo dňa 1. apríla 2001 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa uzavretej 28. februára 2001 medzi Odborovým zväzom civilných zamestnancov Armády Slovenskej republiky

a

Zamestnávateľským zväzom podnikov Armády Slovenskej republiky.