Čiastka č. 197/2001 Z. z.

Vydaná dňa: 01.12.2001
Číslo Názov predpisu Účinnosť od
493/2001 Z. z. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/1992 Zb. o dani z nehnuteľností v znení neskorších predpisov 01.12.2001
494/2001 Z. z. Zákon o zvýšení výsluhových príspevkov a výsluhových dôchodkov zo sociálneho zabezpečenia vojakov v roku 2001 01.12.2001